Styring

Årlig generalforsamling

Årlig generalforsamling

I henhold til den finske selskabslov udøver aktionærerne deres beslutningskompetence på generalforsamlinger. Der afholdes normalt en generalforsamling en gang om året som en årlig generalforsamling (AGM). En aktionær kan foreslå punkter til optagelse på dagsordenen, forudsat at de falder inden for generalforsamlingens kompetenceområde, og at bestyrelsen er blevet underrettet om anmodningen i god tid. Indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres på selskabets websted.

Generalforsamlingen træffer afgørelse om de spørgsmål, der er fastsat i selskabets vedtægter og den finske selskabslov, herunder:

 • vedtagelsen af årsregnskaber
 • fordeling af årets resultat
 • decharge til bestyrelsesmedlemmerne og den administrerende direktør
 • udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer og afgørelse om deres vederlag
 • valg af revisor
 • andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Hver aktie giver én stemme på generalforsamlingen.

2022

Årlig generalforsamling 2022

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt den 16. marts 2022 fra kl. 14.00 på selskabets hovedkontor på adressen Tammasaarenkatu 7, Helsinki, Finland. Mødet blev afholdt på grundlag af den såkaldte midlertidige lov, således at aktionærerne kun deltog i mødet og udøvede deres aktionærrettigheder ved at stemme på forhånd og ved at stille modforslag og stille spørgsmål på forhånd.

Materialer

Indkaldelse til generalforsamlingen

Foreslåede bestyrelsesmedlemmer

Lønningsrapport

Årsberetning 2021

Erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

Svar på forhåndsspørgsmål fra aktionærerne

Beslutninger på generalforsamlingen

Referat af mødet (på finsk)

 

Videooptagelser

Aktionærerne bedes bemærke, at videooptagelserne ikke er en del af generalforsamlingen eller det officielle materiale fra generalforsamlingen.

Informationsmøde

2021

Årlig generalforsamling 2021

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt den 24. marts 2021 fra kl. 14.00 på selskabets hovedkontor på adressen Tammasaarenkatu 7, Helsinki, Finland. Mødet blev afholdt på grundlag af den såkaldte midlertidige lov, således at aktionærerne deltog i mødet og udøvede deres aktionærrettigheder kun ved at stemme på forhånd og ved at stille modforslag og stille spørgsmål på forhånd.

Materialien

Videooptagelser

Aktionærerne bedes bemærke, at videooptagelserne ikke er en del af generalforsamlingen eller det officielle materiale fra generalforsamlingen.

Anmeldelse af CEO

Bestyrelsesformandens adresse

Introduktion af Åsa Riisberg

2020

Årlig generalforsamling af aktionærer 2020

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt tirsdag den 12. maj 2020 med start kl. 14.00 på selskabets hovedkontor på adressen Tammasaarenkatu 7, Helsinki, Finland.

Materialien

2019

Årlig generalforsamling af aktionærer 2019

F-Secures årlige generalforsamling blev afholdt tirsdag den 19. marts 2019 med start kl. 15.00 på selskabets hovedkontor på adressen Tammasaarenkatu 7, Helsinki, Finland.

Materialien

2018

Årlig generalforsamling af aktionærer 2018

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt onsdag den 4. april 2018 kl. 15.00 finsk tid på selskabets hovedkvarter i Ruoholahti, Helsinki.

Materialien

2017

Årlig generalforsamling for aktionærer 2017

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation er planlagt til at blive afholdt onsdag den 5. april 2017 kl. 15.00 finsk tid i selskabets hovedkvarter i Ruoholahti, Helsinki.

Materialien

2016

Årlig generalforsamling for aktionærer 2016

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt torsdag den 7. april 2016 kl. 15.30 i virksomhedens hovedkvarter. Materiale relateret til mødet kan findes nedenfor.

Materialien

2015

Årlig generalforsamling for aktionærer 2015

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt den 8. april 2015 kl. 15.30. Finsk tid i selskabets hovedkvarter i Ruoholahti, Helsinki. Materiale relateret til mødet kan findes nedenfor.

Materialien

2014

Årlig generalforsamling af aktionærer 2014

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt den 3. april 2014 kl. 15:30 finsk tid på virksomhedens hovedkvarter i Ruoholahti. Materiale relateret til mødet kan findes nedenfor.

Materialien

2013

Årlig generalforsamling for aktionærer 2013

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt onsdag den 3. april 2013. Nedenfor kan du finde materiale i forbindelse med mødet.

Materialien

2012

Årlig generalforsamling for aktionærer 2012

Den årlige generalforsamling 2012 blev afholdt den 3. april 2012 på adressen Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Nedenfor kan du finde materiale i forbindelse med mødet.

Materialien

2011

Årlig generalforsamling for aktionærer 2011

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt onsdag den 30. marts 2011. Nedenfor finder du materiale vedrørende mødet.

Materialien

2010

Årlig generalforsamling af aktionærer 2010

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt onsdag den 24. marts 2010 i HTC Ruoholahti, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki.

Materialien

2009

Årlig generalforsamling for aktionærer 2009

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt torsdag den 26. marts 2009 i High Tech Center, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Nedenfor kan du finde materiale vedrørende mødet.

Materialien

2008

Årlig generalforsamling 2008

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt onsdag den 26. marts 2008 på adressen F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Nedenfor kan du finde materiale vedrørende mødet.

Materialien

Ekstraordinær generalforsamling 2008

Den årlige generalforsamling i F-Secure Corporation blev afholdt onsdag den 26. marts 2008 på adressen F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Nedenfor kan du finde materiale vedrørende mødet.

Materialien

Opdateret 4 feb 2022 13:30

Ledelse af koncernen

Ledelse af koncernen

WithSecures højeste beslutningsorgan er generalforsamlingen, som vælger medlemmerne af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for WithSecure Corporation's administration og for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af dets aktiviteter. Bestyrelsen udpeger den administrerende direktør. Den administrerende direktør, der bistås af ledelsesgruppen, er ansvarlig for at lede selskabets forretning og gennemføre dets strategiske og operationelle mål.

Board of Directors

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er ansvarlig for WithSecure Corporation's administration og for en hensigtsmæssig organisering af dets aktiviteter. Bestyrelsens aktiviteter, ansvar og opgaver er baseret på den finske selskabslov og anden gældende lovgivning og suppleres af bestyrelsesvedtægten. Disse dækker følgende hovedområder:

 • at godkende WithSecures strategi, føre tilsyn med dets aktiviteter og årlige budgetter
 • udnævne og afskedige den administrerende direktør
 • at godkende større investeringer, overtagelser, ændringer i virksomhedsstrukturen eller andre forhold, der er væsentlige eller vidtrækkende
 • at sikre, at tilsynet med selskabets regnskab og finansielle forvaltning er behørigt tilrettelagt
 • at sikre, at der er indført interne kontrol- og risikostyringssystemer
 • at godkende personalepolitikker og belønningssystemer
 • at forberede spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingen

Bestyrelsen mødes så ofte som nødvendigt og i henhold til bestyrelsesvedtægten mindst fem gange i løbet af dens mandatperiode. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen foretager en årlig selvevaluering for at evaluere sin virksomhed. Bestyrelsen bestræber sig primært på at træffe beslutninger med enstemmighed. Hvis en beslutning ikke kan træffes enstemmigt, træffes beslutningen ved afstemning og med enkelt flertal. Hvis der er lige mange stemmer, er formandens stemme afgørende.

I overensstemmelse med WithSecures vedtægter består bestyrelsen af tre til syv medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling for en funktionsperiode, der strækker sig til den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelsen repræsenterer alle aktionærer.

Mangfoldighed er en væsentlig del af WithSecures succes. I henhold til de principper for mangfoldighed, som bestyrelsen har fastlagt, styrker en optimal blanding af forskellige baggrunde, ekspertiser og erfaringer bestyrelsens resultater og fremmer skabelsen af langsigtet værdi for aktionærerne. Bestyrelsens principper for mangfoldighed sigter mod at stræbe efter en passende afbalanceret kønsfordeling. Begge køn er repræsenteret i bestyrelsen.

For at skabe åbenhed vælges et medlem af bestyrelsen blandt WithSecures personale. Der arrangeres et valg hvert år for WithSecures personale, og alle WithSecures fastansatte medarbejdere har valgret til at stille op som kandidater. Personaleudvalget interviewer de tre personer, der har opnået det højeste antal stemmer ved valget, og vælger en kandidat blandt dem, som skal foreslås til valg som bestyrelsesmedlem af den årlige generalforsamling. Robin Wikström blev udpeget til bestyrelsen gennem denne proces i 2021.

Størstedelen af bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige af selskabet og af dets større aktionærer.

Udvalg i bestyrelsen

I 2019 nedsatte bestyrelsen to udvalg: Revisionsudvalget og Personaleudvalget (udnævnelses- og aflønningsspørgsmål). Bestyrelsen udpeger blandt sig selv medlemmerne og formanden for udvalget. Hvert udvalg skal have mindst tre medlemmer. Bestyrelsen bekræfter de vigtigste opgaver og arbejdsprincipper for hvert udvalg. De enkelte udvalgs opgaver er defineret i udvalgets charter.

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget overvåger og evaluerer risikostyring, interne kontroller, it-strategi og -praksis, finansiel rapportering samt revision af regnskaberne. Revisionsudvalget udarbejder også et forslag til valg af revisor til bestyrelsen og overvejer regelmæssigt behovet for en separat intern revisionsfunktion. Medlemmerne af revisionsudvalget skal have et bredt forretningsmæssigt kendskab samt tilstrækkelig ekspertise og erfaring med hensyn til udvalgets ansvarsområde og de obligatoriske opgaver i forbindelse med revisionen. Flertallet af medlemmerne af revisionsudvalget skal være uafhængige af WithSecure Corporation, og mindst ét medlem skal være uafhængigt af selskabets betydelige aktionærer. Revisionsudvalget indkalder eksperter til sine møder, når det er nødvendigt for de spørgsmål, der skal drøftes. Materialer fra revisionsudvalgets møder stilles til rådighed for alle bestyrelsesmedlemmer. Revisionsudvalget mødes mindst fire (4) gange om året efter meddelelse fra udvalgets formand.

Personaleudvalget

Personaleudvalget udarbejder materiale og giver instrukser om spørgsmål vedrørende bestyrelsens sammensætning og aflønning af selskabets ledelse samt aflønning og incitamenter til nøglemedarbejdere. Udvalget forbereder også forslagene til bestyrelsens sammensætning og aflønning til den årlige generalforsamling. Personaleudvalget indkalder eksperter til sine møder, når det er nødvendigt for de spørgsmål, der skal drøftes. Materialer fra personaleudvalgets møder stilles til rådighed for alle bestyrelsesmedlemmer. Personaleudvalget mødes mindst to (2) gange om året efter meddelelse fra udvalgets formand.

CEO and Leadership Team

Duties of the CEO

The CEO is responsible for the day-to-day management of the company. The CEO’s main duties include:

 • managing the business according to the instructions issued by the Board of Directors
 • presenting the matters to be handled in the Board of Directors’ meetings
 • implementing the decisions made by the Board of Directors
 • other duties determined in the Limited Liability Companies Act

The remuneration of the CEO is specified in the F‑Secure Remuneration Statement.

Duties of the leadership team

The Leadership Team supports the CEO in the daily operative management of the company.

8 Feb 2022 19:00

Vederlag

Vederlag

Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsens vederlag fastsættes af den årlige generalforsamling. Beslutningerne offentliggøres efter mødet. Læs mere om beslutningerne om vederlag på afsnittet om den årlige generalforsamling.

Vederlag til den administrerende direktør og ledelsen

Bestyrelsen træffer beslutning om den administrerende direktørs vederlag og andre fordele. Den administrerende direktør er også omfattet af selskabets langsigtede incitamentsprogram. Bestyrelsen træffer beslutning om aflønning og andre fordele for ledergruppen.

Yderligere oplysninger om aflønningen af den administrerende direktør og ledergruppen og andre relaterede spørgsmål findes i årsrapporten.

Årsberetning

Aflønningspolitik

WithSecures aflønningspolitik beskriver aflønningen af bestyrelsen og den administrerende direktør og CEO samt overvejelserne om fastlæggelse af politikken og dens anvendelse. WithSecures aflønningspolitik er i overensstemmelse med anbefalingerne i den finske kodeks for god selskabsledelse for børsnoterede selskaber, lovgivningen i direktivet om aktionærrettigheder og andre regler og retningslinjer vedrørende aflønning i børsnoterede selskaber.

Lønningsrapportreport

WithSecures vederlagsrapport indeholder oplysninger om vederlag til bestyrelsen og den administrerende direktør og administrerende direktør i det foregående regnskabsår. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den finske kodeks for god selskabsledelse.

Opdateret 7. februar 2022 18:00

Revision

Revision

Revisoren vælges af generalforsamlingen for en periode, der udløber ved afslutningen af den næste generalforsamling. Revisor er ansvarlig for revisionen af koncernregnskabet og moderselskabets regnskaber og bogføring. Revisor aflægger rapport til bestyrelsen eller revisionsudvalget mindst en gang om året.

Intern kontrol og risikostyring

Intern kontrol og risikostyring

WithSecures risikostyring og interne kontrolprocesser har til formål at sikre, at risici i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter identificeres, vurderes, overvåges og rapporteres korrekt i overensstemmelse med de gældende regler.

Intern kontrol

Formålet med intern kontrol er at sikre, at aktiviteterne er effektive og tilpasset strategien, og at den finansielle rapportering og ledelsesinformation er pålidelig og i overensstemmelse med gældende regler og driftsprincipper.

Intern kontrol består af alle de retningslinjer, politikker, processer, praksis og relevante oplysninger om organisationsstrukturen, der bidrager til at sikre, at forretningsførelsen er i overensstemmelse med alle gældende regler. Formålet med den interne kontrol er også at sikre, at regnskabs- og finansielle oplysninger giver et sandt og nøjagtigt billede af virksomhedens aktiviteter og finansielle situation. De faktiske resultater overvåges i forhold til salgs- og omkostningsmål ved hjælp af operative rapporteringssystemer på daglig, ugentlig eller månedlig basis.

Virksomheden overvåger konstant sine vigtigste finansielle processer i forbindelse med salg, indtægter, omkostninger og rentabilitet samt indgående og udgående betalingstransaktioner. Hvis der opstår uoverensstemmelser, behandles problemerne straks. Virksomhedens finansafdeling er ansvarlig for konsistensen og pålideligheden af de interne kontrolmetoder. Finansafdelingen arbejder tæt sammen med CFO'en og forretningerne og leverer relevante data til forretningsplanlægningsformål og salgsoverslag. Teamet vurderer og overvåger også regelmæssigt pålideligheden af skøn og indregning af indtægter.

Intern revision

Revisionsudvalget overvejer regelmæssigt behovet for og hensigtsmæssigheden af en separat intern revisionsfunktion. Hidtil har revisionsudvalget konkluderet, at en separat intern revisionsfunktion ikke er nødvendig på grund af selskabets størrelse, organisationsstruktur og i vid udstrækning centralt kontrollerede finansielle forvaltning.

I mangel af en intern revisionsfunktion er man opmærksom på en periodisk gennemgang af de skriftlige retningslinjer og politikker vedrørende regnskab, rapportering, dokumentation, autorisation, risikostyring, intern kontrol og andre relevante spørgsmål i alle afdelinger. De relaterede kontroller testes også fra tid til anden. Retningslinjerne og politikkerne koordineres af virksomhedens finansafdeling med aktiv inddragelse af den juridiske afdeling.

Der tages hensyn til fraværet af en separat intern revisionsfunktion, når omfanget af virksomhedens eksterne revision fastlægges. Hvor det er nødvendigt, vil den interne revision blive købt af en ekstern tjenesteudbyder.

For at fremme gennemsigtighed og udveksling af oplysninger om interne revisionsrelaterede spørgsmål holder finansledelsen hyppige møder med revisorerne. Revisionsudvalget mødes også regelmæssigt med revisorerne.

Virksomheden har taget en whistleblowing-linje i brug, så alle medarbejdere kan underrette bestyrelsen og ledelsesgruppen om eventuelle problemer med overholdelse af reglerne.

Risikostyring

Risikostyring og interne kontrolprocesser hos WIthSecure har til formål at sikre, at risici i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter identificeres, evalueres, overvåges og rapporteres korrekt i overensstemmelse med gældende regler.

WithSecures bestyrelse definerer principperne for risikostyring og intern kontrol, som følges i selskabet. Revisionsudvalget bistår bestyrelsen med at føre tilsyn med WithSecures risikostyringsfunktion. Den administrerende direktør er ansvarlig for at sikre, at principperne for risikostyring implementeres og anvendes konstant og konsekvent i hele organisationen.

Det primære mål med WithSecures risikostyringsprincipper er at sætte organisationen i stand til at identificere og styre risici mere effektivt. Den potentielle negative indvirkning og sandsynligheden for forskellige situationer, der opstår som følge af vores forretningsaktiviteter, på virksomheden, dens kunder eller partnere overvåges som en del af risikostyringsprocessen.

WithSecure fremmer løbende risikovurdering af virksomhedens personale. De relevante operationelle risici, der er identificeret gennem risikostyringsprocessen, gennemgås regelmæssigt af den administrerende direktør og ledelsesgruppen samt virksomhedens lovpligtige revisor. Risikostyring er en integreret del af WithSecures styring og ledelse, og risikostyringsprocessen er tilpasset ISO-31000-standarden. Revisionsudvalget evaluerer regelmæssigt effektiviteten af risikostyringssystemet.

Risici og usikkerheder

The following risks and uncertainties can adversely impact F‑Secure’s sales, profitability, financial condition, market share, reputation, share price or the achievement of the company’s short- and long-term objectives. The matters described here should not be construed as exhaustive list. The most significant risks are:

COVID-19 pandemic

Konsulentvirksomhed inden for cybersikkerhed påvirkes negativt af COVID-19-pandemien. Der kan ske en yderligere afmatning i det nye salg af softwareprodukter og Managed Detection and Response-tjenester (MDR-tjenester), hvis situationen varer ved.

Goodwill testes årligt for værdiforringelse, og når der er tegn på, at den kan være værdiforringet. Pandemiens indvirkning på cybersikkerhedsrådgivning kan ses som en sådan indikation, og der blev foretaget en test for værdiforringelse af goodwill for rådgivning i andet kvartal på grundlag af opdaterede langsigtede prognoser, der er godkendt af bestyrelsen. Testen resulterede i, at der ikke var behov for værdiforringelse, selv om testens følsomhed er faldet. Ledelsen vurderer fortsat regelmæssigt behovet for en opdateret test.

Under en pandemi kan der forekomme en stigning i kredittab og forsinkede kundebetalinger. Indtil udgangen af første halvår har der ikke været nogen væsentlige risici, men da pandemiens virkninger på kunderne kan opstå på længere sigt, har ledelsen revurderet hensættelsen til forventede kredittab i henhold til IFRS 9, og en mindre stigning er blevet bogført i første halvår for at imødegå den øgede risiko.

Forstyrrelser på markedet for beskyttelse af slutpunkter

Markedet for endpointsikkerhed er meget konkurrencepræget. Producenterne af styresystemer har øget deres fokus på indbyggede sikkerhedsfunktioner, og samtidig er der kommet nye leverandører og teknologier til. WithSecure skal have succes med at opretholde en dybtgående forståelse af cybersikkerhedstrusler, hackerteknikker og anvendte teknologier samt fortsat at innovere forsvarsteknologier.

Konsolidering af markedet

Markedet for cybersikkerhed er ved at blive konsolideret på grund af stordriftsfordele. WithSecure skal lykkes med at finde de rigtige opkøbsmål og integrere målvirksomhederne med succes.

Risici i forbindelse med lanceringen af nye teknologier

I en branche i hurtig udvikling er det afgørende at holde produkter og tjenester relevante for kunderne og samtidig indføre nye teknologier på markedet til tiden. WithSecure driver initiativer til forenkling af teknologi og effektivisering af forskning og udvikling samt investeringer i kunstig intelligens for at sikre en konkurrencedygtig produktportefølje.

Tiltrækning og fastholdelse af talenter

Konkurrencen om dygtige medarbejdere er stigende, og der er et strukturelt underudbud af talent i cybersikkerhedsbranchen. WithSecure udvikler og anvender løbende nye rekrutteringsmetoder, opbygger sine egne talent- og videnpuljer og investerer i uddannelse og udvikling af personale.

Geopolitiske risici

WithSecure opererer globalt i forskellige lande, og lokal lovgivning udsætter virksomheden for geopolitiske risici, herunder f.eks. ugunstige skattemæssige forhold eller eksportkontrol, hvor BREXIT er et eksempel på disse risici. Ændringer i regulativer eller deres anvendelse, der gælder for nuværende eller nye teknologier eller tjenester, kan have en negativ indvirkning på WithSecures forretningsaktiviteter.

Valutakursudsving

Et øget antal operationer og sites uden for eurozonen i forskellige valutaer udsætter WithSecure for en øget risiko i forbindelse med valutaudsving.

Insidere

Insidere

Ledelse af insidere

WithSecure overholder den gældende lovgivning, herunder EU's markedsmisbrugsforordning "MAR", den finske finanstilsynsmyndigheds regler samt Nasdaq Helsinkis retningslinjer for insidere. WithSecure har udarbejdet sin egen insiderpolitik som supplement til ovenstående forordning og retningslinjer.

WithSecure fører en liste over alle personer, der har regelmæssig adgang til virksomhedens finansielle data. På grund af de finansielle oplysningers følsomme karakter skal personer, der har adgang til finansielle oplysninger før offentliggørelsen af en delårsrapport eller en årsrapport, være underlagt en handelsrestriktion på tredive (30) dage før offentliggørelsen af en sådan rapport ("lukket periode").

Desuden fører WithSecure en projektspecifik insiderliste over projekter og begivenheder, som, hvis de realiseres, sandsynligvis vil have en betydelig indvirkning på værdien af WithSecures aktier eller andre finansielle instrumenter, og som har været genstand for udsættelse af offentliggørelse i overensstemmelse med MAR.

WithSecure har besluttet ikke at medtage nogen personer som permanente insidere. Alle personer med insiderinformation vedrørende et projekt vil blive optaget på den projektspecifikke insiderliste.

Personer med ledelsesansvar ("ledere") omfatter bestyrelsen, den administrerende direktør og andre medlemmer af ledelsesteamet. Disse personer har pligt til at underrette WithSecure og Finanstilsynet om enhver transaktion på egen konto vedrørende WithSecures finansielle instrumenter inden for tre arbejdsdage. Selskabet offentliggør disse meddelelser som en børsmeddelelse, som angivet i MAR. Alle offentliggjorte meddelelser om lederes transaktioner er tilgængelige på selskabets websted.

Se managerens transaktioner

Lukket vindue

Alle insidere eller deres interessenter har ikke ret til at handle med aktier, optioner eller andre værdipapirer 30 dage før offentliggørelsen af finansielle rapporter. Desuden har projektbaserede insidere aldrig ret til at handle med aktier, optioner eller andre værdipapirer i den periode, hvor et insiderprojekt er i gang, herunder den dag, hvor insideroplysningerne offentliggøres.

Stilhedsperiode

WithSecure overholder en stilhedsperiode på 21 dage før hver kvartalsrapport. I denne periode afholder selskabet hverken møder eller telefonmøder med investorer.

Politik for videregivelse af oplysninger

WithSecures offentliggørelsespolitik beskriver de vigtigste principper og praksis, som virksomheden anvender i sine investorrelationer og finansielle rapporter.

Virksomhedsledelse

Virksomhedsledelse

WithSecures corporate governance-praksis er baseret på gældende finsk lovgivning, reglerne for Helsinki Stock Exchange (NASDAQ Helsinki Oy) og de finske finanstilsynsmyndigheders regler og retningslinjer samt på virksomhedens vedtægter. Denne erklæring er udarbejdet i overensstemmelse med den finske kodeks for virksomhedsledelse 2020 (offentligt tilgængelig på cgifinland.fi/en), der er udstedt af den finske værdipapirmarkedssammenslutning (Securities Market Association of Finland).

Arkiv med redegørelse om virksomhedsledelse Vedtægter
 1. Virksomhedens navn og hjemsted 
  Selskabets finske navn er WithSecure Oyj og det engelske navn er WithSecure Corporation, og selskabets hjemsted er Helsinki.
 2. Aktivitetsområde
  Selskabets aktivitetsområde er produktion af software, import, eksport og salg af computere, elektrisk udstyr, software og levering af tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi samt konsulent-, uddannelses- og publikationsvirksomhed i forbindelse med informationsteknologi. Selskabet kan også være involveret i handel med værdipapirer.
 3. System for bogførte værdipapirer
  Efter en registreringsdato, der fastsættes af bestyrelsen, vil selskabets aktier blive indregistreret i systemet for værdipapirer med bogføring. Efter registreringsdatoen er retten til at modtage midler, der uddeles af selskabet, og til at tegne aktier i forbindelse med en forhøjelse af aktiekapitalen begrænset til personer, der
  • som er registreret som aktionærer i aktionærregistret på den matchende dag
  • hvis ret til betaling på matchningsdagen er registreret på en registreret aktionærs konto og indført i aktionærregistret eller
  • Hvis en aktie er nominee-registreret, hvis bogførte konto aktien er registreret på registreringsdatoen, og hvis nominee er registreret i selskabets aktionærregister på registreringsdatoen som nominee for aktierne.
 4. Bestyrelsen
  Selskabet skal have en bestyrelse, som skal bestå af mindst tre og højst syv ordinære medlemmer. Mandatet for et medlem af bestyrelsen udløber ved udgangen af den første ordinære generalforsamling efter valget.
 5. Selskabets formand
  Selskabets bestyrelse udnævner en formand og fastsætter vilkårene for hans/hendes vederlag.
 6. Underskrift af firmanavnet
  Ud over bestyrelsesmedlemmerne, som kan underskrive selskabets firmanavn i fællesskab, kan navnet også underskrives af den eller de personer, som bestyrelsen har bemyndiget til at underskrive firmanavnet, af selskabets formand og bestyrelsesformanden alene og af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Bestyrelsen træffer beslutning om bemyndigelse af personer til at underskrive på selskabets vegne per procuram.
 7. Regnskabsperiode
  Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
 8. Revisorer
  Selskabet skal have en revisor, som skal være en revisionsvirksomhed, der er godkendt af det finske centrale handelskammer. Revisors mandatperiode udløber ved afslutningen af den første årlige generalforsamling efter valget.
 9. Indkaldelse til generalforsamling og ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen
  Indkaldelsen til en generalforsamling skal sendes til aktionærerne inden for en frist, der er fastsat i loven, ved at offentliggøre indkaldelsen på selskabets websted.

 10. For at være berettiget til at deltage i generalforsamlingen skal en aktionær underrette selskabet om sin hensigt om at deltage i generalforsamlingen senest på den dato, der er angivet i indkaldelsen.
 11. På en generalforsamling har hver aktie én (1) stemme. Afstemningsmetoden afgøres af formanden for mødet.
 12. Årlig generalforsamling for aktionærerne
  Den årlige generalforsamling afholdes hvert år på den dato, som bestyrelsen fastsætter inden for en periode fra regnskabsårets afslutning som defineret i loven. Ud over selskabets hjemsted kan generalforsamlingen afholdes i Esbo eller Vantaa. På den årlige generalforsamling skal der forelægges:
  • Årsregnskabet og årsberetningen
  • Revisionsberetningen (afgørelser vedrørende)
  • godkendelse af årsregnskabet
  • De foranstaltninger, som resultatet af den vedtagne balance og/eller den konsoliderede balance kan give anledning til
  • meddelelse af ansvarsfrihed til bestyrelsesmedlemmerne og formanden
  • vederlag til bestyrelsesmedlemmerne og revisorerne
  • antallet af bestyrelsesmedlemmer (valgt)
  • Bestyrelsesmedlemmernes sammensætning
  • en revisor og om nødvendigt en reserverevisor

Updated 10 Feb 2021 18:30

Virksomhedsansvar

Corporate responsibility

I den digitale og forbundne verden, vi lever i i dag, har cyberangreb og malware mulighed for at skade globale virksomheder alvorligt, resultere i tab på flere hundrede millioner euro og endda forårsage menneskelige lidelser. WithSecure har i 30 år været engageret i at hjælpe mennesker og virksomheder med at bekæmpe disse cybertrusler. At forbedre vores kunders sikkerhed, modstandsdygtighed og bæredygtighed i deres digitale liv eller virksomheder er grunden til, at vi eksisterer.

Vi mener, at vi gennem vores kerneforretning og daglige handlinger spiller en afgørende rolle for at sikre, at det moderne samfund fungerer, og at vi bidrager til at bevare tilliden mellem mennesker og organisationer. Internt lægger vi vægt på vigtigheden af en følelse af fællesskab blandt vores medarbejdere, og vi har altid lagt stor vægt på fælles kerneværdier.

WithSecure er forpligtet til at anvende bæredygtige metoder i forbindelse med udførelsen af vores virksomhed. Virksomhedsansvar ledes af den administrerende direktør med støtte fra ledelsesgruppen og med bestyrelsen, der godkender den årlige erklæring om ikke-finansielle oplysninger. For at sikre, at samfundsansvar er integreret i alle forretningsaktiviteter, er der etableret processer for styring og overholdelse.

Denne erklæring om ikke-finansielle oplysninger indeholder en liste over de vigtigste ansvarsområder, som anses for at være de mest væsentlige i overensstemmelse med den finske regnskabslov.

Arkiv for virksomhedens ansvarserklæring Adfærdskodeks Erklæring om moderne slaveri

Ved at offentliggøre en erklæring baseret på den britiske Modern Slavery Act sender WithSecure et klart signal mod slaveri og trældom, tvangsarbejde eller tvangsarbejde og menneskehandel i sin værdikæde.

Hos WithSecure stræber vi konstant efter at skabe det bedste miljø for medarbejderne til at præstere, innovere og udvikle sig. At behandle alle medarbejdere retfærdigt og med respekt er en grundlæggende del af virksomhedskulturen. Dette er helt i overensstemmelse med vores politik om menneskerettigheder og vores adfærdskodeks.

Opdateret 10 Feb 2021 18:30

Andre sider om investorrelationer

Share information

.

Gå til

Financials

.

Gå til

Calendar

.

Gå til

Materials

.

Gå til

Investor relations(In Progress)

.

Gå til