Vilkår for brug

Licensvilkår

Licensvilkår

Disse Vilkår dækker alle WithSecures programmer og softwarebaserede tjenester og webprogrammer, der licenseres af eller gøres tilgængelige for dig, herunder supportværktøjer, webportaler, firmware, hardware og tjenester, som direkte understøtter din brug heraf, relateret dokumentation samt opdateringer og opgraderinger af alle ovenstående (samlet "Softwaren"). Disse Vilkår gælder for de programmer, der gøres tilgængelige for dig under en købt licens eller relateret aftale, hvor der henvises til disse Vilkår.

VIGTIGT! - FØR DU INSTALLERER ELLER BRUGER WITHSECURE-SOFTWARE, SKAL DU OMHYGGELIGT LÆSE, ELLER HVIS DU ER MINDREÅRIG, FÅ DIN VÆRGE TIL AT LÆSE, DISSE LICENSVILKÅR (”VILKÅR”) IGENNEM. VED AT VÆLGE ACCEPTER ELLER VED AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE SOFTWAREN ELLER SOFTWAREBASEREDE TJENESTER ACCEPTERER DU (ENTEN SOM ENKELTPERSON ELLER EN JURIDISK ENHED), AT DU HAR LÆST DISSE VILKÅR, FORSTÅR DEM OG ACCEPTERER, AT DE ER JURIDISK BINDENDE FOR DIG. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE, SKAL DU UNDLADE AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE SOFTWAREN.

Du anerkender og accepterer, at Softwaren er underlagt specifikke begrænsninger såsom brugsformål og visse tekniske krav, herunder, men ikke begrænset til, operativsystem, lagerplads, geografisk sted og netværkstilslutning. Vær opmærksom på, at Softwaren muligvis ikke er tilgængelig og/eller tilladt i dit hjemland.

Softwarelicens

Med forbehold af betaling af gældende gebyrer og med forbehold af disse Vilkår tildeles du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig begrænset rettighed, der kan tilbagekaldes, til at bruge Softwaren som angivet i disse Vilkår i den tidsperiode, der særskilt aftales mellem dig og WithSecure eller dets distributører.

Du må:

A) kun installere og bruge Softwaren på det antal enheder (typisk håndholdte enheder, pc’er, servere eller anden hardware, samlet benævnt "Enhed"), som er anført i Softwaren, WithSecures Licenscertifikat, på den pågældende faktura, produktemballage eller i den aftale, hvor der henvises til disse Vilkår. Hvis Softwaren deles via et netværk, eller hvis Softwaren bruges til at filtrere trafik på servere, firewalls eller gateways, skal du have en licens til enten scanningsfunktionen eller til det samlede antal brugere, som Softwaren leverer tjenester til. I sådanne tilfælde kan du installere Softwaren på så mange enheder som nødvendigt (gælder ikke for F-Secure SENSE)

B) kun oprette kopier af Softwaren med henblik på installation og sikkerhedskopiering og

C) øge antallet af licenser ved at købe flere licenser.

Licensbegrænsninger

Du må ikke:

A) installere eller bruge Softwaren i strid med disse Vilkår, WithSecures Licenscertifikat eller anden relateret dokumentation

B) distribuere kopier af Softwaren til tredjepart, elektronisk overføre Softwaren til en computer tilhørende tredjepart eller tillade tredjepart at kopiere Softwaren, bortset fra og i det omfang, hvor denne aktivitet er udtrykkeligt angivet i tilhørende dokumentation

C) ændre, tilpasse, oversætte, udleje, lease, videresælge, distribuere eller skabe afledte værker, som er baseret på Softwaren og/eller relaterede filer (herunder, men ikke begrænset til, databaser, nyheder, beskrivelser eller andet indhold) eller nogen del heraf

D) dekompilere, foretage reverse engineering af, adskille eller på anden vis reducere Softwaren og/eller relaterede filer (herunder, men ikke begrænset til, databaser, nyheder, beskrivelser eller kommunikation mellem programmer) til en form, som kan forstås af mennesker (bortset fra i det begrænsede omfang, det er tilladt i henhold til ufravigelig lov om ophavsret), da Softwaren indeholder eller kan indeholde forretningshemmeligheder tilhørende WithSecure og WithSecures licensgivere

E) bruge dokumentationen til noget andet formål end at understøtte din brug af Softwaren

F) videregive licensautorisationskoder, der leveres til installation eller brug af programmet, til en tredjepart, med undtagelse af en licens med flere brugsrettigheder, som kræver videregivelse til disse andre brugere

G) bruge Softwaren eller nogen del heraf til at implementere et produkt eller en tjeneste, der skal fungere på eller i forbindelse med Softwaren, til noget andet formål end det, som Softwaren er leveret til

H) ændre radioparametrene for hardware i strid med certificeringen på din lokalitet

H) hvor Softwaren indeholder en komponent i form af en Automatisk opdateringsagent, bruge en sådan komponent til at udgive, distribuere og/eller erhverve software eller indhold, (i) som ikke specifikt er relateret til WithSecures produkter og/eller tjenester, og (ii) som ikke er sikkerhedsrelateret (eller eventuelle opdateringer til sådan software eller sådant indhold) eller

J) under nogen omstændigheder bruge Softwaren til følgende formål: (i) høste eller distribuere private oplysninger, ophavsretligt beskyttet indhold eller forretningshemmeligheder, som du ikke har ret til at høste eller distribuere; (ii) distribuere indhold, der er ulovligt, æreskrænkende, pornografisk, stødende, chikanerende, truende, eller som indeholder indhold eller kode med destruktive funktioner; (iii) tilgå eller distribuere børnepornografi eller bestialitet; (iv) spamme; (v) malware, botnets, phishing, denial-of-service-angreb, ulovlig hacking, uautoriseret portscanning eller uautoriseret adgang; (vi) udgive dig for at være en anden person; (vii) overtræde andre personers juridiske rettigheder; (viii) overtræde gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, eksport- og genbrugslovene i din jurisdiktion for de specifikke produkter; (ix) andre krænkende eller svigagtige formål eller anvendelser, der kan påvirke Softwarens funktion eller andre brugeres mulighed for at bruge Softwaren; (x) administrere indhold, der er i strid med retningslinjerne for tilladt indhold, som vedligeholdes af tredjepart, som du har erhvervet Softwaren fra.

Kontakt WithSecure direkte, hvis du ønsker andre rettigheder til Softwaren end dem, der er givet i disse Vilkår.

Yderligere licensvilkår for beta-, gratis- og evalueringsversioner af softwaren

Disse begrænsninger gælder ud over det ovenstående, når du bruger, downloader eller installerer en prøve-, beta- eller gratisversion af Softwaren, eller når du tildeles en licens af WithSecure eller dets distributør udtrykkeligt til evalueringsformål. I disse tilfælde er Softwaren mere tilbøjelig til ændringer og kan have udvidede reklamefunktioner. Fordi retten til at bruge Softwaren er gratis, anerkender du, at; (i) WithSecure ingen forpligtelse har til at levere support- eller vedligeholdelsestjenester til Softwaren, og (ii) WithSecure til enhver tid kan ophæve din licens til Softwaren eller tilgængeligheden deraf, afbryde eller ændre dens funktioner eller begrænse eller konvertere gratis funktioner til betalte. Der tildeles en licens med fast varighed til det ene formål at evaluere Softwaren eller bruge Softwaren som et supplerende eller sagsspecifikt værktøj, og kun i den angivne prøveperiode, som begynder den dato, hvor Softwaren først installeres eller registreres. Efter den faste periode skal du enten købe Softwarelicensen fra WithSecure eller dennes distributør eller ødelægge og stoppe med at bruge Softwaren.

Når du bruger SENSE-softwareprogrammet med et gratis abonnement, gælder vilkårene i denne paragraf ikke.

Open source-licenser

Du accepterer, at visse komponenter i Softwaren kan være omfattet af open source-softwarelicenser ("OSS-licenser"). Nogle af disse OSS-licenser kræver, at distributøren gør softwaren tilgængelig i kildekodeformat ("Open Source-komponenter"). Brugsrettigheder til Open Source-komponenter tildeles dig direkte af de respektive rettighedsindehavere i henhold til de respektive gældende licenstekster. Når det kræves af vilkårene i OSS-licenser, er sådanne OSS-licenser angående de respektive Open Source-komponenter placeret i installationsmappen til Softwaren eller på et andet sted som angivet i Softwaren.

Vilkår, der er specifikke for cloud protection for salesforce

Cloud Protection for Salesforce er Software, der leveres af WithSecure, ikke salesforce.com, og salesforce.com yder derfor ingen garanti. Du og andre brugere i din virksomhed kan være i stand til at bruge Cloud Protection for Salesforce til at få adgang til dine eller din virksomheds data i salesforce.com-systemet. Men brug af Cloud Protection for Salesforce kan også medføre, at disse data sendes ud af salesforce.com-systemet. I det omfang, data sendes ud af salesforce.com-systemet, er salesforce.com ikke ansvarlig for disse datas fortrolighed, sikkerhed eller integritet.

Adkomst

Adkomst, ejendomsret og immaterielle ejendomsrettigheder til Softwaren tilhører WithSecure og/eller WithSecures licensgivere. WithSecure og dennes licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, du ikke udtrykkeligt har fået tildelt.

Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med garanti på software. SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN ANDEN GARANTI, END HVAD DER UDTRYKKELIGT ER ANFØRT HERI. WITHSECURE, WITHSECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER GIVER IKKE NOGEN GARANTIER FOR SOFTWAREN ELLER RELATERET DOKUMENTATION, HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. WITHSECURE OG WITHSECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR ADKOMST, TILGÆNGELIGHED, YDELSE, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAGER DIG AL RISIKO, HVAD ANGÅR SOFTWARENS RESULTATER OG YDELSE.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af udtrykkelige eller underforståede garantier, så ovenstående udelukkelse gælder muligvis ikke dig, og du kan have andre rettigheder, som kan variere alt efter din jurisdiktion.

Forbrugergaranti for hardware i USA

I USA giver WithSecure en frivillig ét (1) års begrænset producentgaranti for hardware ("Garanti"). Garantien giver rettigheder, der kan være adskilt fra de rettigheder, som forbrugerlovgivning har givet dig, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder angående varer, der ikke opfylder specifikationen. Fordelene ved Garantien er derfor i tillæg til, og ikke i stedet for, rettigheder ifølge forbrugerlovgivning i USA.

Garantien begynder fra datoen for det oprindelige køb af hardwaren fra WithSecure eller en WithSecure-autoriseret forhandler. Hvis der er en defekt under garantiperioden, vil WithSecure efter eget skøn og i det omfang, det kræves ved lov, (a) reparere hardwaren uden omkostninger ved at bruge nye dele eller dele, der svarer til nye, hvad angår driftssikkerhed og ydelse, (b) ombytte produktet med et funktionelt tilsvarende produkt, der er nyt eller svarer til nyt, hvad angår driftssikkerhed og ydelse, eller (c) refundere den oprindelige købspris. Denne garanti gælder ikke skader, der opstår som følge af ulykker, misbrug eller andre årsager, der kan fastlægges ikke at være defekter i materialer og håndværksmæssig udførelse, herunder, men ikke begrænset til, når hardwaren har været brugt eller vedligeholdt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med brugerdokumentationen og Vilkårene. Fjernelse, afslibning og/eller ændring af det originale fabriksserienummer eller ændring eller reparation af hardwaren uden godkendelse fra WithSecure vil gøre denne garanti ugyldig.

Alle garantier, betingelser og andre vilkår, der ikke er anført i nærværende garantidokument, er udelukket fra Garantien, med undtagelse af de rettigheder, du er berettiget til i henhold til lovgivningen i din jurisdiktion. WithSecure garanterer, erklærer eller forpligter sig ikke til at kunne reparere eller udskifte hardwaren i henhold til nærværende Garanti uden risiko for eller tab af information og/eller data lagret på hardwaren. WithSecure er under ingen omstændigheder ansvarlige for (a) tab, der ikke blev forårsaget af WithSecures brud på denne Garanti, (b) tab eller skade, der ikke på tidspunktet for købet af hardwaren med rimelighed kunne forudses som en konsekvens af WithSecures brud på denne Garanti, eller (c) tab af enhver forretningsmæssig art, tab af fortjeneste, tab af data eller tab af muligheder. Bestemmelserne i nærværende Garanti gælder ikke for (1) dødsfald eller personskade, (2) svindel eller grov forsømmelighed, (3) urigtige oplysninger fremsat svigagtigt eller (4) ethvert andet ansvar, der ikke kan begrænses eller udelades i henhold til lovgivning.

Visse stater eller lande tillader muligvis ikke begrænsninger af garantiens varighed eller udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader. Ovenstående begrænsninger eller udelukkelser gælder derfor muligvis ikke for dig. Bemærk, at denne Garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som kan variere alt efter dit land. For en fuld forståelse af dine rettigheder kan du søge oplysninger i dit lands love. Hvis du vil indsende et garantikrav, bedes du kontakte WithSecures kundeservice som beskrevet herunder. Vær forberedt på at levere dokumentation for købet i forbindelse med et garantikrav.

Ansvarsbegrænsning

Ansvarsbegrænsning for bestemte kategorier af skader. WITHSECURE, WITHSECURES MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ELLER I HENHOLD TIL NOGEN JURIDISK TEORI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNINGSRET ELLER AFTALERET, ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR SÆRLIG SKADE, HÆNDELIG SKADE, FØLGESKADE ELLER INDIREKTE SKADE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DRIFTSTAB ELLER TAB AF INDTJENING, MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER FILER, ENHEDERS ELLER PROGRAMMERS MANGLENDE FUNKTION, FEJL ELLER FUNKTIONSSVIGT ELLER ØVRIGE KOMMERCIELLE ELLER ØKONOMISKE TAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF SOFTWAREN, RELATERET DOKUMENTATION ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, SELVOM WITHSECURE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Begrænsning af det samlede ansvar. DET MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR WITHSECURE, WITHSECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER OVER FOR DIG FOR FAKTISKE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG, OVERSTIGER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DET BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN. I TILFÆLDE AF SKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF EN FEJL I SOFTWAREN, DER FØRER TIL TAB, BESKADIGELSE, UAUTORISERET VIDEREGIVELSE ELLER UDVIDET MANGLENDE ADGANG TIL INDHOLDET, ER ANSVARET UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR LICENSEN TIL SOFTWAREN I DE SEKS MÅNEDER, SOM ER GÅET FORUD FOR ET SÅDANT FUNKTIONSSVIGT.

Umistelige forbrugerrettigheder, modtagere af vilkår. I visse jurisdiktioner er det ikke tilladt at begrænse eller udelukke ansvar, hvilket betyder, at ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig eller måske kun delvist. Intet i disse Vilkår vil forringe de lovfæstede rettigheder, der tilhører en part i dennes egenskab som forbruger. WithSecure handler også på vegne af sine medarbejdere, distributører, licensgivere, leverandører og associerede selskaber med det formål at fraskrive sig, ekskludere og begrænse de forpligtelser, garantier og det erstatningsansvar, som er anført i disse Vilkår, men ikke i nogen anden henseende eller med henblik på noget andet formål.

Ansvarsbegrænsning under tysk og østrigsk lov. Hvad angår licenser, der er købt af forbrugere, der er bosiddende i Tyskland eller Østrig, gælder følgende vedrørende ansvarsbegrænsning i stedet for afsnit 1 og 2 herover: Hvad angår krav, der er fremsat om skadeserstatning, krav om erstatning for udgifter samt andre krav om ansvar, uanset om disse måtte opstå inden for eller uden for kontrakt, misligholdelse af forpligtelser i forhold til lovgivningen eller andet under denne licens, gælder følgende: WithSecure, WithSecures licensgivere, distributører eller leverandører er erstatningsansvarlige uden begrænsning for i) skade, der er forårsaget med forsæt eller via grov uagtsomhed, ii) for krav i henhold til den tyske/østrigske produktansvarslov og iii) i tilfælde af krænkelse af liv, krop eller sundhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed gælder følgende: WithSecure, WithSecures licensgivere, distributører eller leverandører er kun erstatningsansvarlige i situationer, hvor WithSecure har misligholdt en væsentlig, kontraktuel forpligtelse (afgørende kontraktuel forpligtelse). Dette ansvar begrænses til en kontraktuelt almindeligt forekommende og forudseelig skade, hvad angår materiel og pekuniær skadeserstatning.

Erstatning for skader eller tab. Du holder WithSecure, WithSecures medarbejdere, licensgivere, distributører og leverandører skadesløse (tilsammen benævnt "Skadesløsholdte") skadesløs for (i) alle omkostninger, gebyrer, krav, erstatningskrav og forpligtelser, der ifaldes og/eller retshandlinger, der foretages imod en af de Skadesløsholdte, på grund af din ulovlige adfærd og/eller overtrædelse af tredjeparters rettigheder, (ii) uden begrænsning ekstern juridisk rådgivning og konsulentsalærer, der opstår som følge heraf; og/eller enhver skade, som du medfører igennem din brug af Softwaren.

Beskyttelse af personlige oplysninger og dataindsamling

Dataindsamling. Du accepterer, at WithSecure er nødt til at indsamle og behandle visse data angående dine enheder og/eller dit netværk, for at vi kan levere vores tjenester til dig. Eftersom de indsamlede data, og hvordan de bruges, varierer efter type og version af Softwaren, findes der mere detaljerede oplysninger om behandling af personlige data i de relevante WithSecure-erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Disse erklæringer er tilgængelige via Softwarens brugergrænseflade og/eller på WithSecures websted. Nedenfor sammenfattes, hvilken type data Softwaren typisk indsamler og til hvilket formål.

Tekniske data og sikkerhedsdata. For at WithSecure kan sikre din enhed og dit digitale liv, skal det meste af vores Software indsamle og behandle data om din enhed og din brug af Softwaren. Disse data består typisk af objektsikkerhedsdata, analyseresultater, statistik, filmetadata, brugsdata for Softwaren og andre lignende data. Vores designprincip er at søge at begrænse vores mulighed for at kæde denne type data sammen med dig personligt.

Personlige data. WithSecure indsamler og behandler også data på en måde, der kan identificere dig personligt. Disse data består typisk af i) data, som du aktivt sender til os (for eksempel kontakt- og registreringsoplysninger, oplysninger for at løse et supportproblem) og ii) data, der automatisk indsamles af Softwaren eller udløses af din brug af bestemte funktioner (for eksempel licenstildeling, oplysninger om enhed og software, brugerkontoaktivitet, din enheds geografiske placering, operativsystem osv.), og iii) begrænsede datasæt for ovenstående ’Tekniske data og sikkerhedsdata’ (for eksempel navn på blokeret malware).

Overførsler, videregivelser og overholdelse. WithSecure kan benytte sine affilierede selskaber eller underleverandører til at foretage enhver af de ovenstående databehandlingsaktiviteter. WithSecure kan videregive specifikke data til dennes distributører eller operatørpartnere, hvor det er beskrevet i den relevante WithSecure-erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Disse parter kan være placeret i EØS eller uden for EØS. WithSecure kan også behandle eller videregive data, hvor det er nødvendigt for at forfølge legitime interesser i overensstemmelse med gældende love.

Gennemsigtighed og virksomhedskunder. WithSecure ’Protection Service for Business’ er designet til at blive administreret i fællesskab af dig (som vores virksomhedskunde), af WithSecure og af vores partnere. Med forbehold for aftale er rollerne og ansvarsområderne for de parter, der er involveret i behandling af personlige data i dette arrangement, fastlagt i en specifik politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og du indvilger i at informere dine medarbejdere om denne politik.

Tilladelser fra dig til WithSecure

For at Softwaren kan fungere som tiltænkt, giver du WithSecure tilladelse til, på dine vegne, at kopiere mistænkelige filer, der indeholder eksekverbar kode fra din Enhed eller fra dine tjenestekonti hos tredjepart knyttet til Softwaren, til WithSecures backend-systemer, så WithSecure mere effektivt kan analysere dem for ondsindet aktivitet.

Feedback

For direkte feedback, ideer og forslag til forbedring, som du giver til WithSecure (samlet "Feedback"), giver du WithSecure en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, overdragelig, gratis rettighed, der gives i underlicens, til at gøre brug af sådan Feedback i ethvert af vores produkter og enhver forretning i varigheden af den juridiske beskyttelse, der er tildelt af gældende love, forskrifter og internationale traktater og konventioner om copyright eller industrielle enerettigheder.

Generelt

Ændringer. WithSecure forbedrer sine tjenester konstant. WithSecure forbeholder sig retten til at ændre funktioner eller funktionalitet i Softwaren. WithSecure foretager disse ændringer, for eksempel for at give dig bedre produkter eller tjenester, for at justere Softwaren til ændringer i markedet eller forskrifter og for at tage højde for efterfølgende tekniske begrænsninger. WithSecure forbeholder sig derfor retten til at opgradere og foretage ændringer af Softwaren fra tid til anden. Disse ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, tilføjelse af nye funktioner eller fjernelse af eksisterende funktioner. Hvis en sådan opgradering eller ændring ikke er automatisk, men leveres til dig som en frivillig mulighed, skal du bruge den nyeste version af Softwaren til optimeret sikkerhed og anvendelighed. WithSecure forbeholder sig endvidere retten til at standse vedligeholdelse og support for visse versioner af Softwaren (herunder versioner, der er udviklet til at blive brugt i bestemte operativsystemer), hvilket kan føre til, at Softwaren ikke længere kan bruges. Brug af Softwaren, for hvilken vedligeholdelse er ophørt, anbefales ikke, og en sådan brug er udelukkende dit eget ansvar. Der findes flere oplysninger om produkternes livscyklus på WithSecures websted. Eftersom Softwaren sandsynligvis vil udvikle sig under dit abonnement, kan WithSecure have behov for at revidere disse Vilkår i forbindelse med opdateringer, og de reviderede Vilkår gælder efter accept for de tilsvarende versioner af Softwaren. Det er ikke muligt at bruge Softwaren med opdateringer uden at acceptere de opdaterede Vilkår, når det er påkrævet. Når du accepterer en ny version af Vilkårene efter installation af tjenesten på en ny Enhed eller opdatering af versionen på en aktuel Enhed, dækker den nye version automatisk alle Enheder og installationer af dit abonnement (har ikke forrang for appbutikkers vilkår).

Hvis det konstateres, at en del af disse Vilkår er ugyldige eller ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden af resten af Vilkårene, som fortsat er gyldige og retskraftige.

Omkostninger til dataoverførsel. Du accepterer, at brugen af Softwaren kan resultere i yderligere omkostninger til dataoverførsel. Sådanne yderligere omkostninger kan variere baseret på typen af enhed / tilslutning / operatørnetværk, og du, ikke WithSecure, er ansvarlig for sådanne omkostninger.

Yderligere vilkår. Softwaren kan indeholde webprogrammer, webportaler eller tredjepartssoftware (’Sites’). Brug af sådanne Sites kan være underlagt flere vilkår. Du accepterer at gennemse disse yderligere vilkår for brug og kun bruge sådanne Sites i henhold hertil. Sådanne Sites kan også tilhøre WithSecures distributør eller andre tredjeparter. WithSecure har intet ansvar med hensyn til tredjeparters Sites.

Tilgængelighed. Du er oplyst om og accepterer hermed, at hele eller en del af Softwaren kan være midlertidig utilgængelig eller ikke-operationel på grund af reparationer, opgraderinger, vedligeholdelse eller af grunde, der er uden for WithSecures rimelige kontrol (force majeure). WithSecure, WithSecures licensgivere eller distributører kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne af sådanne afbrydelser og skal genoprette tilgængeligheden og driften af Softwaren så hurtigt som rimeligt muligt afhængigt af de foreliggende tekniske begrænsninger.

Ophør. Uden bindende virkning for anden ret til ophævelse eller udløb i disse Vilkår eller ifølge aftaleret eller anden lov kan WithSecure ophæve din licens til Softwaren øjeblikkeligt og uden varsel, hvis du overtræder nogen af disse Vilkår eller bruger Softwarens funktioner til andre formål end dem, der er angivet i den officielle dokumentation. I forhold til F-Secure SENSE betyder ophør ophøret af de sikkerhedstjenester, der leveres til dig i henhold til det pågældende abonnement. Ved ophør af sikkerhedstjenesterne til F-Secure SENSE kan du, uanset ophøret, fortsætte med at bruge F-Secure SENSE-appen og -hardwaren uden sikkerhedstjenesterne. Disse Vilkår vil derfor fortsat være gældende efter ophør i forhold til F-Secure SENSE-appen og -hardwaren uden sikkerhedstjenester.

Hvis WithSecure observerer, at du bruger Softwaren i) i strid med disse Vilkår, ii) andre gældende vilkår eller iii) dens tiltænkte formål eller iv) på en måde, som kan bringe dens brug for tredjepart i fare (f.eks. ved at lægge beslag på adgangsbåndbredden) eller forårsage skade på en tredjepart, forbeholder WithSecure sig retten (i) til ikke at forny din licens, (ii) til at begrænse din brug af Softwaren eller en del deraf og (iii) til at ophæve licensen. Hvis aftalen mellem WithSecure og WithSecures distributør, som forsyner dig med softwaren, ophæves, kan WithSecure eller dennes distributør underrette dig om tidlig ophævelse af din licens. Du er ikke berettiget til refusion, erstatning eller anden kompensation fra WithSecure grundet denne ophævelse. Alle begrænsninger på brug er fortsat gældende efter ophør.

Eksportrestriktioner. Du anerkender og accepterer, at Softwaren kan være underlagt restriktioner og kontrolforanstaltninger pålagt af nationale love og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, Den Europæiske Unions eksportregulativer eller United States Export Administration Act (samlet kaldet "Eksportregler"). Du accepterer og bekræfter, at hverken Softwaren eller noget direkte produkt deraf er eller vil blive erhvervet, sendt, overført eller reeksporteret, direkte eller indirekte, til noget land, hvor en sådan eksport er forbudt i henhold til de gældende Eksportregler og bestemmelser, og heller ikke vil blive brugt til noget formål forbudt af de samme. Ved at bruge Softwaren anerkender og accepterer du ovenstående, og du erklærer og garanterer, at du vil overholde Eksportreglerne, enten ved eksport eller re-eksport eller import af Softwaren eller nogen underliggende informationsteknologi. Desuden erklærer og garanterer du, at du ikke er statsborger i et land pålagt amerikansk embargo eller en part opført i U.S. Table of Denial Orders eller U.S. Treasury Departments liste med Særligt udpegede statsborgere.

Licensrettigheder for den amerikanske stat. Hvis licensen er erhvervet til eller på vegne af USA, statens myndigheder og/eller på disses foranledning ("Den amerikanske stat"), anerkender du, at Softwaren og dokumentationen er henholdsvis "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware", som disse termer er defineret med henblik på Federal Acquisition Regulations (FAR) i tilfælde af civile institutioners køb (48 C.F.R.2.101) samt det amerikanske Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) i tilfælde af køb foretaget af enheder inden for det amerikanske forsvarsministerium (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) og (5)). I henhold til 48 C.F.R.12.212 i FAR og 48 C.F.R. 227.7202 i DFARS samt andre gældende bestemmelser er enhver brug, ændring, reproduktion, udgave, ydelse, visning, offentliggørelse eller distribution af Softwaren og dokumentationen fra den amerikanske stats side eller på vegne af denne udelukkende underlagt disse Vilkår og er forbudt undtagen i den udstrækning, det er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse Vilkår.

Højrisikoaktiviteter. Softwaren er ikke fejlbestandig, medmindre dette er udtrykkeligt angivet i produktdokumentationen, og er ikke udviklet, fremstillet eller beregnet til brug eller videresalg som styringsudstyr i risikomiljøer, hvor der kræves en fejlsikker ydelse, såsom drift af atomanlæg, systemer til flynavigation eller flykommunikation, styring af lufttrafik, hjerte-lunge-maskiner eller våbensystemer, hvor et svigt i Softwaren kan medføre dødsfald, personskade eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader ("Højrisikoaktiviteter"). WithSecure og WithSecures leverandører fraskriver sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for egnethed til Højrisikoaktiviteter.

Anvendelig ret og konfliktløsning. Medmindre andet er angivet herunder, er disse Vilkår underlagt finsk lovgivning uden hensyn til modstridende love, regler og principper og uden hensyn til De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb. Domstolene i Finland har enekompetence og værneting til at afgøre enhver tvist, der måtte opstå som følge af disse Vilkår.

I tilfælde af licenser, der er købt i eller på vegne af licenstagere, der er bosiddende i USA eller er underlagt amerikansk lovgivning, vil disse Vilkår være underlagt staten New Yorks love uden hensyn til modstridende love, regler og principper og uden hensyn til De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb. I disse tilfælde har de statslige og føderale domstole i New York enekompetence og værneting til at afgøre enhver tvist, der opstår som følge af disse Vilkår.

I forbindelse med licenser, der er købt af forbrugere, som er bosiddende uden for Finland eller USA, kan disse Vilkår være underlagt lokale love i jurisdiktionerne. Hvis WithSecure vælger at undlade at udøve sine rettigheder i overensstemmelse med disse Vilkår, betyder det ikke, at WithSecure giver afkald på udøvelsen af disse rettigheder i fremtiden.

Hvis du er forbruger, der er bosiddende i EU, og en konflikt vedrørende disse Vilkår ikke kan løses af dig og WithSecure eller WithSecures respektive distributør i venskabelige forhandlinger, kan du henvende dig til dit lokale nationale konfliktløsningsorgan for forbrugertvister. Du kan finde den komplette liste over kompetente konfliktløsningsorganer i din jurisdiktion her: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Du kan også bruge platformen til onlinetvistbilæggelse, der findes her: http://ec.europa.eu/odr til at løse en forbrugertvist.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål angående disse vilkår, kan du besøge supportafsnittet på WithSecure.com/support. Kontakt din tjenesteudbyder direkte angående problemer relateret til kundesupport.

 

Community forums

WithSecure™ Community

THE FOLLOWING LEGAL TERMS ("TERMS") GOVERN YOUR RIGHT TO USE AND ACCESS TO WITHSECURE COMMUNITY ("COMMUNITY") PROVIDED BY WITHSECURE CORPORATION ("WITHSECURE", "WE", "OUR") . BY REGISTERING FOR A COMMUNITY ACCOUNT AND/OR BY USING OR VISITING THE COMMUNITY YOU HAVE READ THESE TERMS, UNDERSTAND THEM AND AGREE TO BE LEGALLY BOUND BY THEM. YOU ALSO AGREE NOT TO USE COMMUNITY AGAINST THESE TERMS OR SPECIFIC INSTRUCTIONS ELSEWHERE IN THE COMMUNITY. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THESE TERMS, OR IF YOU ARE BELOW THE AGE OF TWELVE (12), YOU ARE NOT ALLOWED TO ACCESS, VISIT OR PARTICIPATE IN THE COMMUNITY.

Description and purpose

WithSecure provides these Community forums as a service to its users and customers, to help them exchange ideas, tips, information, and techniques related to overall security related issues and to our services. These forums are here for the enjoyment and benefit of all members and accessible to all who register. Like any community, they are most valuable when everyone obeys certain basic guidelines and rules for online behavior.

Posting and prohibited content

Use of the Community is at your own risk. Do not post any information, especially personal information such as addresses and phone numbers, that you do not wish to make public. Any information that you post to public boards can be obtained and used by others. You are responsible for any personal information you disclose to the Community. WithSecure or Lithium Technologies Inc. ("Platform Provider") is not responsible for third parties' use of information posted to the open community.

Users of the Community agree not to upload, post, or otherwise transmit any content that includes any of the following inappropriate content:

 • Content that is: unlawful, libelous, harmful, vulgar, obscene, derogatory, pornographic, abusive, harassing, threatening, hateful, objectionable with respect to race, religion, creed, national origin or gender;
 • Any private or personal information or content that is not your own or that you do not have rights to transmit, such as:
  - address, phone number, personal email address, social security number
  - copyrighted content, trade secrets or securities
 • Off-topic content not relevant to community purpose;
 • Spam, such as advertising, promotion or solicitation, including chain letters, class action lawsuits, charitable appeals;
 • Content or links to content that contains contaminating or destructive features that may damage someone else's computer;
 • Duplicate or excessively repeated submissions in one or more areas;
 • Content designed to evade profanity or other filters;
 • Hyperlinks to sites that violate the terms;
 • Content used to impersonate another person;
 • Content or behavior that violates any applicable laws;
 • Content or behavior that interferes with the operation of the site or with another member's ability to use the site;
 • Evading site controls such as bans, or otherwise disregarding the directions of the site moderators or administrators
 • Content that infringes copyrights or other intellectual property rights of third parties.

 

Enforcement

WithSecure may remove any information, in its sole discretion, including but not limited to personal data or data, material or content provided by any of the users, considered to violate the Terms or be inappropriate for the Community for any reason. WithSecure shall under this agreement have no obligation to monitor any of the material provided by you to WithSecure and/or to the Community, but may do so at its discretion. WithSecure also retains the right to immediately revoke any and all of Your access rights in case Your breach of any of these Terms or suspected misuse of the Community.

To report violations, please contact the WithSecure community moderator and include the message board name and the link of the post in question: community-support@withsecure.com

Feedback and ideas

Any bulletin messages, suggestions, ideas, bulletin board postings or concepts ("material") that are submitted to WithSecure via Community website shall become, and remain the property of WithSecure. Furthermore, WithSecure is not responsible for the confidentiality of any material communicated to Community. By communicating material to the Community, you agree that WithSecure has the right to use and publish the material in products or publications for any purpose, including, but not limited to, product and/or service development, advertising and promotional purposes. You agree not to take action against us in relation to material that you submit.

Privacy

User data

We collect your personal data only when registering to the community service. The data includes typically your name and email address. You can enter more information to the system but this is not mandatory.  Registration is required when you wish to post to the community and is used for operating the community, in particular maintaining the messaging structure. 

Legal grounds

We process your data so that we can provide you with the community services and continuously improve on the content and usability of the service. Our legal ground for this is “contract performance” so we can manage the community.

It is necessary for us to have the data requested for us to be able to create your individual account to WithSecure Community. The identification of data is needed to highlight active contributors to WithSecure community.

Recipients

The data is not disclosed to external entities beyond the 3rd party platform provider and WithSecure Polish and Malaysian subsidiaries, which both process data only on WithSecure Corporation’s instructions.

Retention

We store your community account data based on your consent for 12 months since you last logged in to the system after which your community account is deleted. Users with a valid WithSecure service subscription are excluded from the deletion. During this time, you have full control on your own community data we have on you. You can edit and delete your community data via accessing your WithSecure Community account. 

More information on your rights to your data is available in the WithSecure privacy statement

Analytics

We want to make this service even better. To do that, we need to know - for example - which articles/posts are viewed the most and found most useful and how users find the service. 

When visiting our community, we collect session data about your activities in non-personally identifiable format to further develop the community and its usage. The use of website analytics is explained in the website privacy policy.

Correctness of information and disclaimer of warranty

The Community and its contents, regardless of who originates that content, are provided "as is", without warranty of any kind. WithSecure, on behalf of itself, its employees, officers and suppliers, Platform Provider and those that have contributed to data presented in the Community expressly disclaim all implied warranties of any kind. Users of the Community agree that WithSecure is not responsible for the accuracy of the content of the Community and will not be liable for any damages incurred as a result of their use of any such content.

Where the Community contains links to third party sites, you acknowledge that the content on such third party sites may be subject to change from time to time and that such third party sites are not under WithSecure's control and that WithSecure has no liability in regards to the contents of such third party sites or Your activities in such third party sites.

Indemnity and limitation of liability

CONTENT POSTED TO THE COMMUNITY IS MOSTLY PROVIDED BY THIRD PARTIES NOT AFFILIATED WITH WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER. YOU AGREE THAT WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER DOES NOT CONTROL, AND IS NOT RESPONSIBLE IN ANY WAY, FOR THIS THIRD-PARTY CONTENT. YOU SHALL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR YOUR CONDUCT AND USE OF THE COMMUNITY AND YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD WITHSECURE AND PLATFORM PROVIDER HARMLESS FROM ANY CLAIM MADE BY ANY THIRD PARTY RELATING TO OR ARISING OUT OF CONTENT SUBMITTED, POSTED, TRANSMITTED, OR MADE AVAILABLE THROUGH COMMUNITY, USE OF COMMUNITY, VIOLATION OF THE TERMS OR VIOLATION OF ANY RIGHTS OF ANOTHER. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND.

Changes to terms

We will be making changes to Community, these Terms and relevant policies (including those referred herein) from time to time. We notify about such changes when we deem that changes in terms are material enough to warrant a notification / re-approval, but will not be required to do so in case of minor changes. Changed Terms shall be available in the same location and shall be effective when posted. In case you choose not to accept the then current Terms, you should cease Your use of the Community. The Terms and policies in force at the time you used the Community shall be applicable to Your use of Community made under such Terms. The month of the copyright notice at the end of Terms will allow you to easily monitor when changes in terms have occurred.

General

WithSecure may discontinue, modify or terminate any of user accounts to Community at its sole discretion. Upon termination of Community or Your usage rights therein, any terms that would reasonably survive termination, shall continue to be in force including, but not limited to; terms concerning restrictions on use, disclaimer of warranty, limitation of liability.

The Terms are not necessarily exhaustive and additional terms relating to certain contents or functionalities available in the Community may exist.

If any of these conditions is deemed invalid, void, or for any reason unenforceable, such portion of the condition will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining condition or these Terms.

These Terms shall be governed under the laws of Finland without regard to conflict of laws rules and principles.

 

Remote support

Remote Support

By utilizing WithSecure™ Corporation remote support services, you (on behalf of yourself and / or the legal entity you represent) agree:

 • to grant remote access to your computer to WithSecure's or its affiliates' or subcontractors' support personnel for the purposes of providing remote technical support and that you are authorized to grant access to computer or other device you are establishing the remote connection.
 • that you are personally responsible for ensuring a valid backup of any data and applications has been made prior to any activities undertaken via the WithSecure remote support tool.
 • that due to nature of certain technical problems, it may not be possible to resolve your particular problem via remote support.
 • that because of complexity and variety of support cases and inevitable dependencies and reliance on third party technologies; all support is provided on "best efforts" basis and WithSecure may not be able to remedy some issues.
 • that you do not have privacy, security or password sensitive applications / web pages / email open during remote support activities.
 • that for reasons of providing good customer care we may help you with and offer solutions to i) certain product features that are undesirable to you and/or ii) issues arisen due to third party product, as part of our support services but provision of any help for solving and/or circumventing the abovementioned items is not deemed as acknowledgement that any such issues would constitute errors in our software or services.
 • if you are granted access to a copy of WithSecure software for support resolution purposes; i) in the absence of specific license terms in the said software; all use of such software copies are subject to WithSecure end user license terms in the WithSecure commercial software you have installed on your device, or ii) in the absence of such installation; the end user license terms. You agree that except for the time-limited use of software for the purpose of solving your support problem, no other rights to software are granted to you.
 • that for the purposes of providing you with support and problem resolution services, i) you may be asked to provide personally identifiable data (including emails and/or metadata thereof) to WithSecure or its affiliates or its support partners and/or ii) where necessary to resolve the support issue, data from your device that is identifiable to you may be collected and sent to WithSecure, to its affiliates and/or to its support partners for problem resolution analysis. All such data will be processed in accordance to WithSecure privacy policy.
 • that all remote services and software are provided as-is and at your own risk. You acknowledge and understand that the support engineer providing you with support services is not familiar with interconnections, settings, or special applications on your device or all purposes to which your device is used for or for which the device is connected to.
 • that any suggestion given by WithSecure, its affiliates or its support partner to resolve the issue is only indented for the support problem at hand and is not intended or offered as a generic advice for other purposes.
 • not to hold WithSecure responsible or liable for any damages, compensations, fees or costs whether direct or indirect, consequential, incidental or otherwise and whether based on contract, tort or equity which may occur (e.g. for reasons of system reboot, data loss or corruption, system failure, unauthorized access or otherwise) and that — in the absence of wilful misconduct on its part — WithSecure (on behalf of itself, its affiliates, its subcontractors and their officers and employees) disclaim any liability for any damages incurred in connection with the usage of this service to the fullest extent allowed by law. For the avoidance of doubt; WithSecure or its affiliates are not liable for any negligent or wilful actions of its subcontractors undertaking the said support activities.
 • that unless otherwise stated below, these terms shall be governed under the laws of Finland without regard to conflict of laws rules. The courts of Finland shall have the exclusive jurisdiction and venue to adjudicate any dispute arising out of these terms. In the case of licenses purchased within or on behalf of licensees residing within the United States or operating under the laws of the United States the governing law of these terms shall be the laws of the State of California without regard to conflict of laws rules and principles and without regard to the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods. In such cases, the exclusive jurisdiction and venue to adjudicate any dispute arising out of these terms shall be of the federal and state courts located in California. In respect of licenses purchased by consumers residing outside Finland or the United States, these terms may be governed by the mandatory local laws of such jurisdictions.

 

Websteder

Webstedets Vilkår for Tjeneste

Vær opmærksom på, at enhver brug af og adgang til WithSecures websider er underlagt følgende vilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på WithSecures websted tilbydes, "som det er" og "som tilgængelig". Der ydes ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, i forbindelse med tilgængeligheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af indholdet på webstedet. I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, kan WithSecure ikke holdes ansvarlige for direkte, indirekte eller afledte skader, der stammer fra brug af eller manglende mulighed for at bruge siderne på webstedet.

Websteder fra tredjeparter

Denne politik gælder kun vores aktiviteter på vores servere. Vores websteder indeholder links til andre websteder, som vi ikke har kontrol over. Vi er ikke ansvarlige for indhold, kommentarer eller programmer på disse websteder. Vi stiller disse link til rådighed for nemheds skyld, men det betyder ikke, at vi anbefaler det websted, som linket er til.

Ejendomsret

Indholdet på WithSecures websider er beskyttet af internationale love om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, overførsel, distribution eller opbevaring af en del af eller hele indholdet, herunder men ikke begrænset til billeder, designformat, logo, lydklip, videoklip og HTML-kodning, i enhver form samt enhver uautoriseret reproduktion, hel eller delvis, af teksterne, illustrationerne, designformatet eller logoet på en hvilken som helst måde uden skriftlig tilladelse fra WithSecure, er forbudt. Vi beskytter vores intellektuelle ejendomsrettigheder i det omfang, loven tillader. 'WithSecure' og W/ -logo er registrerede varemærker tilhørende WithSecure Corporation. WithSecures produkt- og teknologinavne og WithSecures logoer er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende WithSecure Corporation. Andre produktnavne og logoer, der henvises til heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Sikkerhed og datafortrolighed

WithSecure forpligter sig til at sikre dine oplysninger. For at forhindre uautoriseret adgang eller offentliggørelse, sikre nøjagtigheden af data og sikre korrekt brug af oplysninger har vi iværksat passende fysiske, elektroniske og administrative procedurer for at sikre og beskytte de oplysninger, vi indsamler online. Oplysninger om vores privatlivspraksis findes her.

Indsendelse

Alle beskeder på opslagstavlen, forslag, ideer, indlæg eller koncepter på opslagstavlen, der indsendes til WithSecure via vores websteder, er WithSecures ikke-eksklusive ejendom. WithSecure er ikke ansvarlig for fortroligheden af de oplysninger, der indsendes til vores websider. Når du indsender materiale til WithSecures websted, accepterer du, at WithSecure har retten til at udgive materialet i produkter eller publikationer til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, produkt- og/eller tjenesteudvikling, reklamer og kampagner. Du accepterer, at du ikke anlægger sag mod os i relation til det materiale, du sender. Alle beskeder på opslagstavlen, forslag, ideer, indlæg eller koncepter ("materiale") på opslagstavlen, der indsendes til WithSecure via community-webstedet, tilhører WithSecure.

Ændringer

Vilkårene er ikke udtømmende, og der kan være yderligere vilkår, hvad angår bestemt indhold, tjenester eller funktionalitet. WithSecure reserverer retten til når som helst at ændre sider eller nægte adgang til dem. Ændringer i denne politik udgives på denne URL-adresse, og de vil være gældende på tidspunktet for udgivelsen. Du er velkommen tilbage hertil for at læse eventuelle opdateringer.