Terms of use

Warunki licencji

Warunki licencji

Wrzesień 2022 r.

1 Deklaracje

Te warunki licencji („warunki”) obejmują wszystkie rozwiązania, usługi i aplikacje internetowe firmy WithSecure Corporation i (lub) wszelkich podmiotów, które jej podlegają, którym ona podlega lub które są pod wspólną kontrolą firmy WithSecure Corporation („WithSecure”), jakie udostępniono lub licencjonowano Tobie i reprezentowanej przez Ciebie organizacji („Ty”). Dotyczy to narzędzi do pomocy technicznej, portali internetowych, oprogramowania układowego, sprzętu i usług bezpośrednio umożliwiających ich używanie, powiązanej z nimi dokumentacji oraz wszelkich aktualizacji i uaktualnień tych elementów („rozwiązanie”). Jeśli masz umowę dotyczącą rozwiązania podpisaną bezpośrednio z firmą WithSecure, postanowienia takiej umowy mają pierwszeństwo względem niniejszych warunków. W przypadku niezgodności między wersjami językowymi tych warunków pierwszeństwo ma wersja angielska.

WAŻNE: Przed zainstalowaniem lub użyciem rozwiązania uważnie przeczytaj te warunki. Zaakceptowanie warunków albo zainstalowanie, skopiowanie lub użycie rozwiązania oznacza zaakceptowanie tych warunków w imieniu organizacji oraz potwierdzenie, że zostały przeczytane i zrozumiane oraz zgadzasz się na nie. Jeśli nie zgadzasz się na niektóre z tych warunków, nie instaluj, nie kopiuj ani nie używaj oprogramowania.

2 Licencja

Zgodnie z tymi warunkami i pod warunkiem uiszczenia opłat za licencję oraz subskrypcję firma WithSecure udziela niewyłącznego, nieprzenoszalnego, możliwego do wycofania prawa do korzystania z rozwiązania przez ustalony okres, który podlega oddzielnym uzgodnieniom między Tobą a firmą WithSecure, jej sprzedawcami lub dystrybutorami. Firma WithSecure i jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, których nie przyznano Tobie jawnie.

Na żądanie i po udzieleniu zgody przez firmę WithSecure firma WithSecure może udzielić Ci ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnego prawa do sprawdzenia przydatności rozwiązania do celów niekomercyjnych. Aby używać rozwiązania do celów komercyjnych po okresie próbnym, musisz wykupić licencję/subskrypcję.

Dozwolone działania:

 • Instalowanie i używanie rozwiązania na tylu urządzeniach, na ile masz licencję rozwiązania
 • Tworzenie kopii rozwiązania wyłącznie na potrzeby instalowania oraz kopii zapasowych
 • Wykupywanie dodatkowych licencji zależnie od potrzeb

3 Ograniczenia licencji

Niedozwolone działania:

 • Otwieranie, używanie, kopiowanie, wykorzystywanie lub rozpowszechnianie rozwiązania w sposób inny niż jawnie określony w tych warunkach
 • Prezentowanie, sprzedawanie, oferowanie sprzedaży, rozpowszechnianie lub przenoszenie rozwiązania lub jego części osobom trzecim
 • Tworzenie dzieł opartych na rozwiązaniu lub jego części
 • Dekompilacja, prowadzenie inżynierii wstecznej, dezasemblacja i podejmowanie innych prób uzyskania, opracowania lub zmodyfikowania kodu źródłowego rozwiązania albo jego części
 • Podlicencjonowanie jakichkolwiek praw udzielonych w ramach tych warunków
 • Używanie rozwiązania lub jakichkolwiek jego części do implementowania jakichkolwiek produktów albo usług w celu użytkowania rozwiązania lub w wykonywania działań w połączeniu z nim do jakichkolwiek celów innych niż zgodne z przeznaczeniem rozwiązania
 • W jakimkolwiek zakresie używanie rozwiązania do tych celów: (i) gromadzenie lub rozpowszechnianie informacji prywatnych, zawartości chronionej prawami autorskimi i tajemnic handlowych, do których gromadzenia lub rozpowszechniania nie masz praw; (ii) rozpowszechnianie treści nielegalnych, zniesławiających, pornograficznych, obraźliwych, nękających, będących groźbami lub zawierających elementy albo kod o cechach niszczących; (iii) otwieranie lub rozpowszechnianie pornografii dziecięcej albo bestialstwa; (iv) spamowanie; (v) złośliwe oprogramowanie, sieci botów, phishing, ataki typu „odmowa usługi”, nielegalne hakowanie, nieautoryzowane skanowanie portów, nieautoryzowany dostęp; (vi) podszywanie się pod inne osoby; (vii) naruszanie praw innych osób; (viii) naruszanie obowiązujących przepisów; (ix) inne cele inwazyjne lub oszukańcze oraz zastosowania mogące wpływać na działanie rozwiązania lub możliwość korzystania z niego przez innych użytkowników; (x) zarządzanie zawartością naruszającą wskazówki dotyczące dopuszczalnej zawartości określone przez osoby trzecie, od których uzyskano rozwiązanie

Możesz udzielać osobom trzecim pozwolenia na administrowanie rozwiązaniem lub używania go do prowadzenia usług zabezpieczeń dla Twojej firmy tylko pod warunkiem, że takie użytkowanie lub administrowanie odbywa się wyłącznie na rzecz Ciebie oraz że odpowiadasz prawnie za użytkowanie rozwiązania przez taką osobę trzecią. Nie jest dozwolone uzyskiwanie dostępu, użytkowanie, kopiowanie, ujawnianie ani rozpowszechnianie rozwiązania przez osoby trzecie w żaden inny sposób. Zgadzasz się zastosować rozsądne ekonomicznie środki w celu zagwarantowania, że nieautoryzowane osoby nie uzyskają dostępu do rozwiązania i ani Ty, ani żadna osoba trzecia nie będzie bez autoryzacji kopiować, ujawniać ani rozpowszechniać rozwiązania w całości lub w części. Zgadzasz się szybko powiadomić firmę WithSecure o nieautoryzowanym dostępie, użyciu, skopiowaniu, ujawnieniu lub rozpowszechnieniu rozwiązania.

4 Własność intelektualna

Firma WithSecure i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały dotyczące rozwiązania oraz wszelkich narzędzi udostępnionych przez firmę WithSecure. Poza przypadkami jawnie określonymi w sekcji 2 (Licencja) żadne elementy tych warunków nie mogą zostać uznane za udzielanie jakichkolwiek jawnych ani domniemanych licencji, opcji licencjonowania lub innych praw do żadnych poufnych informacji, technologii, oprogramowania ani praw do własności intelektualnych zawartych w rozwiązaniach. Potwierdzasz, że firma WithSecure może dowolnie używać wszelkich sugestii, komentarzy i innych opinii na temat jej rozwiązań.

5 Gwarancja

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO FIRMA WITHSECURE I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY, SPRZEDAWCY ORAZ DYSTRYBUTOWRZY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, JAWNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA. ROZWIĄZANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST. FIRMA WITHSECURE NIE GWARANTUJE KOMPLETNOŚCI ANI PRAWIDŁOWOŚCI WYNIKÓW, ANI TEGO, ŻE ROZWIĄZANIE WYKRYJE WSZELKIE LUKI W ZABEZPIECZENIACH CZY WYKRYJE WSZELKIE ZŁOŚLIWE LUB SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE. FIRMA WITHSECURE WYKLUCZA TEŻ WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIENARUSZENIA PRAW.

KIEDY ROZWIĄZANIE WCHODZI W INTERAKCJE Z USŁUGAMI OSÓB TRZECICH I (LUB) SĄ UŻYWANE JAKIEKOLWIEK SYSTEMY LUB SKŁADNIKI INFORMATYCZNE OSÓB TRZECICH, WSZELKIE GWARANCJE I USŁUGI FIRMY WITHSECURE SĄ DOSTARCZANE WYŁĄCZNIE DLA ROZWIĄZANIA — NIE DOTYCZĄ ŻADNYCH POWIĄZANYCH USŁUG ANI SKŁADNIKÓW. TAKIE OSOBY TRZECIE NIE OFERUJĄ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ ROZWIĄZAŃ. W PRZYPADKU PRZESYŁANIA DANYCH Z SYSTEMU OSOBY TRZECIEJ DO ROZWIĄZANIA TAKA OSOBA TRZECIA NIE ODPOWIADA ZA PRYWATNOŚĆ, ZABEZPIECZENIA ANI INTEGRALNOŚĆ TYCH DANYCH.

Żadne informacje przekazane ustnie lub pisemnie przez firmę WithSecure, jej sprzedawców, dystrybutorów, agentów czy pracowników nie oznaczają powstania gwarancji. Nie można polegać na żadnych takich informacjach lub instrukcjach. Klauzule zawarte w tym ustępie są niedopuszczalne w niektórych jurysdykcjach, więc mogą Cię nie dotyczyć.

6 Odpowiedzialność firmy WithSecure

W ŻADNYM PRZYPADKU ANI WEDŁUG ŻADNYCH PRZEPISÓW, W TYM DOTYCZĄCYCH DELIKTU LUB UMOWY, FIRMA WITHSECURE, JEJ PRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LICENCJODAWCY, SPRZEDAWCY LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ WZGLĘDEM CIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NADZWYCZAJNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY, W TYM ZA UTRATĘ DOCHODU LUB ZYSKU, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH BĄDŹ PLIKÓW, AWARIE LUB WADLIWE DZIAŁANIE URZĄDZENIA BĄDŹ APLIKACJI ORAZ INNE KOMERCYJNE CZY EKONOMICZNE STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA, POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI CZY USŁUG OSÓB TRZECICH, NAWET JEŚLI FIRMA WITHSECURE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WITHSECURE, JEJ SPRZEDAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW W STOSUNKU DO CIEBIE ZA SZKODY WYNIKŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY NIE MOŻE W ŻADNYM RAZIE PRZEKROCZYĆ KWOTY OPŁAT ZA OPROGRAMOWANIE W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO PRZED WYSTĄPIENIEM TAKIEJ SYTUACJI.

W niektórych jurysdykcjach ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe jest niedozwolone, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Ciebie lub obowiązywać tylko częściowo. Firma WithSecure działa także w imieniu swoich pracowników, sprzedawców, dystrybutorów, licencjodawców, dostawców i podmiotów stowarzyszonych w kontekście zrzeczenia się, wyłączenia i ograniczenia zobowiązań, gwarancji oraz odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków, ale nie w żadnym innym zakresie ani w żadnym innym celu.

7 Twoja odpowiedzialność

Wyłącznie Ty odpowiadasz i przejmujesz całe ryzyko za użytkowanie rozwiązania i swoje działania na podstawie wyników uzyskanych z rozwiązania.

Niezależnie od innych postanowień tych warunków będziesz chronić firmę WithSecure, jej podmioty stowarzyszone i ich pracowników przed szkodami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami, w tym opłatami za porady prawne, jakie wynikną z użytkowania rozwiązania lub w związku z nim i (lub) usługami oferowanymi osobom trzecim z zastosowaniem rozwiązania.

8 Prywatność i ochrona danych

Gromadzenie danych. Przyjmujesz do wiadomości, że firma WithSecure musi gromadzić i przetwarzać niektóre dane dotyczące urządzeń i (lub) sieci, aby móc oferować rozwiązanie. Rodzaj gromadzonych danych i sposób ich przetwarzania zależy od typów i wersji rozwiązania, dlatego szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych opisano w odpowiednich zasadach ochrony prywatności firmy WithSecure. Takie zasady są dostępne za pośrednictwem interfejsu użytkownika rozwiązania i (lub) w witrynie firmy WithSecure. Poniżej podsumowano rodzaje danych gromadzonych zazwyczaj przez rozwiązanie i ich przeznaczenie.

Dane techniczne i dotyczące zabezpieczeń. Aby firma WithSecure mogła zabezpieczać urządzenie i (lub) sieć, większość rozwiązań musi gromadzić i przetwarzać dane dotyczące urządzenia, sieci oraz użytkowania rozwiązania. Obejmuje to najczęściej dane zabezpieczeń obiektów, wyniki analiz, statystykę, metadane plików, parametry użytkowania rozwiązania i podobne informacje. Firma WithSecure stara się ograniczać możliwość kojarzenia takich danych z konkretnymi osobami.

Dane osobowe. Firma WithSecure gromadzi też i przetwarza dane pozwalające na identyfikację Ciebie oraz Twoich pracowników, klientów i innych partnerów. Są to zazwyczaj następujące dane: i) dane wysyłane przez użytkowników firmie WIthSecure (na przykład dane kontaktowe, informacje o rejestracji, informacje służące do rozwiązywania problemów); ii) dane gromadzone automatycznie przez rozwiązanie lub generowane, gdy używasz określonych funkcji (na przykład dotyczące przydziału licencji, urządzenia i informacji o oprogramowaniu, aktywności kont użytkowników, lokalizacji geograficznej urządzenia czy systemu operacyjnego); iii) ograniczone zbiory opisanych wyżej danych technicznych i dotyczących zabezpieczeń (na przykład nazwa zablokowanego złośliwego oprogramowania).

Przeniesienia, ujawnienia i zgodność z przepisami. Firma WithSecure może przetwarzać dane zgodnie z powyższymi opisami, korzystając z usług podmiotów stowarzyszonych i podwykonawców. Firma WithSecure może ujawniać określone dane sprzedawcom i innym partnerem w sposób opisany w odpowiednich zasadach ochrony prywatności firmy WithSecure. Takie osoby mogą mieć siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim. Firma WithSecure może też przetwarzać i ujawniać dane, gdy jest to konieczne w jej uzasadnionym interesie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przejrzystość. Jeśli administrowanie rozwiązaniem odbywa się wspólnie — uczestniczycie w nim Ty, firma WithSecure oraz partnerzy — zgodnie z umową role i odpowiedzialność poszczególnych osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych są określone w ramach konkretnych zasad ochrony prywatności. Zgadzasz się poinformować o nich pracowników.

9 Poufność

Zwrot „poufne informacje” oznacza wszelkie informacje o charakterze poufnym ujawniane przez firmę WithSecure lub przez Ciebie osobom trzecim w kontekście rozwiązania. Dotyczy to informacji uznawanych przez osobę ujawniającą za poufne (pisemnie lub ustnie) w chwili ujawnienia oraz informacji, których cechy lub kontekst ujawnienia należy w rozsądny sposób uznać za poufne. Nie dotyczy to informacji, w przypadku których osoba otrzymująca może wykazać, że: (a) były jej wcześniej w prawowity sposób znane bez ograniczeń dotyczących ujawniania; (b) stały się lub staną publicznie znane w branży lub ogólnie bez działania lub zaniechania osoby otrzymującej; (c) zostały ujawnione osobie otrzymującej przez osobę trzecią bez ograniczeń dotyczących ujawniania; (d) zostały niezależnie opracowane przez osobę otrzymującą bez dostępu do poufnych informacji; (e) muszą zostać ujawnione instytucji rządowej lub sądowi w związku z nakazem sądowym. Jeśli którakolwiek osoba musi ujawnić poufne informacje w związku z odpowiednimi przepisami, powiadomi o tym pozostałe osoby, których dotyczy takie ujawnienie. Wszystkie osoby ujawnią lub użyją poufnych informacji zgodnie z celami ich ujawnienia i zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków, a także podejmą rozsądne środki w celu zapobiegania nieautoryzowanemu ujawnieniu lub użyciu poufnych informacji — co najmniej równie ścisłe jak środki stosowane w przypadku własnych poufnych informacji. W przypadku wykrycia nieautoryzowanego ujawnienia lub użycia poufnych informacji osoba otrzymująca natychmiast powiadomi o tym osobę ujawniającą i podejmie wszelkie rozsądne środki w celu zapobiegnięcia dalszemu nieautoryzowanemu ujawnianiu lub używaniu tych informacji.

10 Zmiany

Firma WithSecure wciąż ulepsza swoje usługi. Firma WithSecure zastrzega sobie prawo do modernizacji i zmieniania rozwiązania oraz okresowego modyfikowania jego funkcji. Takie zmiany mogą między innymi obejmować wprowadzanie nowych i usuwanie istniejących funkcji. Jeśli modernizacja lub zmiana nie następuje automatycznie, a jest udostępniana do użycia dobrowolnie, należy używać najnowszej wersji rozwiązania, aby uzyskać optymalną ochronę i najwyższą użyteczność. Firma WithSecure zastrzega sobie prawo do zaprzestania konserwacji i obsługi określonych wersji rozwiązania (w tym wersji przeznaczonych do określonych systemów operacyjnych) zgodnie z zasadami cyklu życia produktów firmy WithSecure, co może spowodować, że rozwiązanie przestanie działać. Używanie rozwiązania, w przypadku którego zaprzestano konserwacji, nie jest zalecane i odbywa się wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. Zasady cyklu życia produktów i więcej informacji o cyklach życia produktów można znaleźć w witrynie firmy WithSecure. Rozwiązanie będzie prawdopodobnie rozwijane w czasie trwania subskrypcji, dlatego firma WithSecure może okresowo zmieniać niniejsze warunki. Firma WithSecure opublikuje zmienione warunki w swojej witrynie i (lub) w innym środowisku interakcji, w którym były one wcześniej dostępne. Po publikowaniu zmienionych warunków automatycznie obejmą one wszystkie rozwiązania i instalacje Twojej subskrypcji. (Nie zastępuje to warunków określonych przez sklepy). W przypadku istotnych zmian warunków firma WithSecure może poinformować Cię innymi metodami, a zmienione warunki wejdą w życie w ciągu trzydziestu (30) dni od przesłania takich informacji. Kontynuując używanie rozwiązania, zaakceptujesz zmienione warunki. Jeśli część tych warunków nie obowiązuje lub nie jest możliwa do wyegzekwowania, nie wpływa to na ważność reszty warunków. Pozostaną one ważne i egzekwowalne.

11 Ogólne

11.1 Przydatność

Rozwiązanie podlega pewnym ograniczeniom, takim jak przeznaczenie i wymagania techniczne, między innymi pod względem systemu operacyjnego, miejsca na dysku, lokalizacji geograficznej i łączności sieciowej, zgodnie z informacjami przekazywanymi okresowo przez firmę WithSecure lub jej sprzedawcę albo dystrybutora. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że sprawdzono przydatność rozwiązania do Twoich wymagań przed jego użyciem.

11.2 Licencje open source

W takim zakresie, w jakim dowolny składnik rozwiązania jest udostępniany w ramach licencji open source, w interfejsie użytkownika produktu są wymienione licencje open source, a postanowienia takich licencji mogą jawnie zastępować niektóre z niniejszych warunków.

11.3 Warunki dodatkowe

Rozwiązanie może zawierać aplikacje lub portale internetowe. Korzystanie z takich witryn może podlegać dodatkowym warunkom. Zgadzasz się zapoznać z takimi dodatkowymi warunkami i korzystać z tych witryn tylko zgodnie z ich warunkami. Takie witryny mogą należeć do sprzedawcy lub dystrybutora firmy WithSecure albo innych osób trzecich. Firma WithSecure nie jest odpowiedzialna za żadne witryny osób trzecich.

11.4 Dostępność

Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że całość lub część rozwiązania może tymczasowo stać się niedostępna lub przestać działać w związku z naprawami, modernizacją, konserwacją oraz z powodów niezależnych od firmy WithSecure (siły wyższe). Firma WithSecure, jej licencjodawcy, sprzedawcy i dystrybutorzy nie odpowiadają za konsekwencje takich przerw oraz w rozsądnym zakresie dołożą starań, aby przywrócić dostęp i działanie rozwiązania w jak najkrótszym czasie (zależnie od ograniczeń technicznych).

11.5 Autoryzacja

Aby rozwiązanie działało zgodnie z oczekiwaniami, autoryzujesz firmę WithSecure, aby w Twoim imieniu kopiowała podejrzane pliki z kodem wykonywalnym z urządzenia lub kont zewnętrznych połączonych z rozwiązaniem na serwery firmy WithSecure w celu umożliwienia firmie WithSecure skutecznego analizowania plików pod kątem złośliwego oprogramowania.

11.6 Rozwiązanie umowy

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw dotyczących rozwiązania lub wygaśnięcia umowy opisanych w niniejszych warunkach, odpowiedniej umowie albo obowiązujących przepisach firma WithSecure może niezwłocznie i bez powiadomienia unieważnić licencję na rozwiązanie, jeśli naruszysz dowolne z postanowień warunków lub użyjesz funkcji rozwiązania do celów innych niż wymienione w oficjalnej dokumentacji. Jeśli firma WithSecure zaobserwuje, że rozwiązanie jest używane i) niezgodnie z niniejszymi warunkami, ii) niezgodnie z innymi mającymi zastosowanie warunkami, iii) niezgodnie z przeznaczeniem lub iv) w sposób mogący negatywnie wpłynąć na jego używanie przez osobę trzecią (np. przez zajęcie całej przepustowości) albo spowodować szkody dla osoby trzeciej, firma WithSecure zastrzega sobie prawo do (i) nieodnowienia licencji, (ii) ograniczenia dostępu do rozwiązania lub jego części i (iii) zakończenia licencji. Jeśli umowa między firmą WithSecure a jej sprzedawcą lub dystrybutorem, który udostępnił Tobie rozwiązanie, zostanie rozwiązana, firma WithSecure, sprzedawca lub dystrybutor może powiadomić Cię o przedwczesnym zakończeniu licencji. W przypadku takiego zakończenia nie masz prawa do zwrotu pieniędzy, odszkodowania ani innego zadośćuczynienia ze strony firmy WithSecure. Po zakończeniu nadal obowiązują wszelkie ograniczenia dotyczące użytkowania.

W przypadku zakończenia licencji/subskrypcji, niezależnie od jego przyczyny, natychmiast i) przestaniesz użytkować rozwiązanie i ii) usuniesz wszelkie kopie rozwiązania zainstalowane w środowisku informatycznym.

11.7 Ograniczenia eksportu

Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że rozwiązanie może podlegać ograniczeniom oraz kontrolom zależnie od odpowiednich przepisów i rozporządzeń, w tym w zakresie przepisów eksportowych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych („reguły eksportowe”). Zgadzasz się i potwierdzasz, że ani rozwiązanie, ani żadne jego wyniki nie są ani nie zostaną kupione, dostarczone, przekazane, ponownie wyeksportowane (pośrednio lub bezpośrednio) do żadnego kraju objętego zakazem eksportu zgodnie z regułami eksportowymi i ich przepisami, a także nie zostaną użyte do celów zabronionych przez te przepisy. Użytkowanie rozwiązania oznacza zgodę na te warunki. Potwierdzasz, że będziesz działać zgodnie z regułami eksportowymi w przypadku eksportowania, ponownego eksportowania lub importowania rozwiązania oraz jakichkolwiek jego technik informatycznych.

11.8 Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

O ile nie określono inaczej poniżej, niniejsze warunki podlegają przepisom prawa obowiązującym w Finlandii. Z wyłączeniem tymczasowych nakazów wszelkie spory, różnice zdań i roszczenia wynikające z tych warunków lub powstające w związku z nimi, a także związane z naruszeniem, zakończeniem lub ważnością tych warunków, których nie można rozwiązać w sposób polubowny ani przez mediację, zostaną rozwiązane przez arbitraż zgodnie z zasadami arbitrażu fińskiej Izby Handlowej. Arbitraż będzie prowadzony przez jedną osobę. Arbitraż odbędzie się w Helsinkach w Finlandii. Arbitraż odbędzie się w języku angielskim.

W przypadku zakupu licencji w ramach lub w imieniu licencjobiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych albo działających zgodnie z przepisami USA prawem właściwym dla tych warunków będą przepisy stanu Nowy Jork. W takich przypadkach, z wyłącznym wyjątkiem tymczasowych nakazów, wszelkie spory, różnice zdań i roszczenia wynikające z tych warunków lub powstające w związku z nimi, których nie można rozwiązać w sposób polubowny ani przez mediację, zostaną rozstrzygnięte przez jednego arbitra zgodnie z regułami JAMS. Arbitraż odbędzie się w Nowym Jorku w USA.

12 Kontakt

W przypadku pytań związanych z tymi warunkami odwiedź sekcję pomocy technicznej pod adresem https://www.withsecure.com/pl/support lub skontaktuj się bezpośrednio z partnerem firmy WithSecure.

Community forums

WithSecure™ Community

THE FOLLOWING LEGAL TERMS ("TERMS") GOVERN YOUR RIGHT TO USE AND ACCESS TO WITHSECURE COMMUNITY ("COMMUNITY") PROVIDED BY WITHSECURE CORPORATION ("WITHSECURE", "WE", "OUR") . BY REGISTERING FOR A COMMUNITY ACCOUNT AND/OR BY USING OR VISITING THE COMMUNITY YOU HAVE READ THESE TERMS, UNDERSTAND THEM AND AGREE TO BE LEGALLY BOUND BY THEM. YOU ALSO AGREE NOT TO USE COMMUNITY AGAINST THESE TERMS OR SPECIFIC INSTRUCTIONS ELSEWHERE IN THE COMMUNITY. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THESE TERMS, OR IF YOU ARE BELOW THE AGE OF TWELVE (12), YOU ARE NOT ALLOWED TO ACCESS, VISIT OR PARTICIPATE IN THE COMMUNITY.

Description and purpose

WithSecure provides these Community forums as a service to its users and customers, to help them exchange ideas, tips, information, and techniques related to overall security related issues and to our services. These forums are here for the enjoyment and benefit of all members and accessible to all who register. Like any community, they are most valuable when everyone obeys certain basic guidelines and rules for online behavior.

Posting and prohibited content

Use of the Community is at your own risk. Do not post any information, especially personal information such as addresses and phone numbers, that you do not wish to make public. Any information that you post to public boards can be obtained and used by others. You are responsible for any personal information you disclose to the Community. WithSecure or Lithium Technologies Inc. ("Platform Provider") is not responsible for third parties' use of information posted to the open community.

Users of the Community agree not to upload, post, or otherwise transmit any content that includes any of the following inappropriate content:

 • Content that is: unlawful, libelous, harmful, vulgar, obscene, derogatory, pornographic, abusive, harassing, threatening, hateful, objectionable with respect to race, religion, creed, national origin or gender;
 • Any private or personal information or content that is not your own or that you do not have rights to transmit, such as:
  - address, phone number, personal email address, social security number
  - copyrighted content, trade secrets or securities
 • Off-topic content not relevant to community purpose;
 • Spam, such as advertising, promotion or solicitation, including chain letters, class action lawsuits, charitable appeals;
 • Content or links to content that contains contaminating or destructive features that may damage someone else's computer;
 • Duplicate or excessively repeated submissions in one or more areas;
 • Content designed to evade profanity or other filters;
 • Hyperlinks to sites that violate the terms;
 • Content used to impersonate another person;
 • Content or behavior that violates any applicable laws;
 • Content or behavior that interferes with the operation of the site or with another member's ability to use the site;
 • Evading site controls such as bans, or otherwise disregarding the directions of the site moderators or administrators
 • Content that infringes copyrights or other intellectual property rights of third parties.

 

Enforcement

WithSecure may remove any information, in its sole discretion, including but not limited to personal data or data, material or content provided by any of the users, considered to violate the Terms or be inappropriate for the Community for any reason. WithSecure shall under this agreement have no obligation to monitor any of the material provided by you to WithSecure and/or to the Community, but may do so at its discretion. WithSecure also retains the right to immediately revoke any and all of Your access rights in case Your breach of any of these Terms or suspected misuse of the Community.

To report violations, please contact the WithSecure community moderator and include the message board name and the link of the post in question: community-support@withsecure.com

Feedback and ideas

Any bulletin messages, suggestions, ideas, bulletin board postings or concepts ("material") that are submitted to WithSecure via Community website shall become, and remain the property of WithSecure. Furthermore, WithSecure is not responsible for the confidentiality of any material communicated to Community. By communicating material to the Community, you agree that WithSecure has the right to use and publish the material in products or publications for any purpose, including, but not limited to, product and/or service development, advertising and promotional purposes. You agree not to take action against us in relation to material that you submit.

Privacy

User data

We collect your personal data only when registering to the community service. The data includes typically your name and email address. You can enter more information to the system but this is not mandatory.  Registration is required when you wish to post to the community and is used for operating the community, in particular maintaining the messaging structure. 

Legal grounds

We process your data so that we can provide you with the community services and continuously improve on the content and usability of the service. Our legal ground for this is “contract performance” so we can manage the community.

It is necessary for us to have the data requested for us to be able to create your individual account to WithSecure Community. The identification of data is needed to highlight active contributors to WithSecure community.

Recipients

The data is not disclosed to external entities beyond the 3rd party platform provider and WithSecure Polish and Malaysian subsidiaries, which both process data only on WithSecure Corporation’s instructions.

Retention

We store your community account data based on your consent for 12 months since you last logged in to the system after which your community account is deleted. Users with a valid WithSecure service subscription are excluded from the deletion. During this time, you have full control on your own community data we have on you. You can edit and delete your community data via accessing your WithSecure Community account. 

More information on your rights to your data is available in the WithSecure privacy statement

Analytics

We want to make this service even better. To do that, we need to know - for example - which articles/posts are viewed the most and found most useful and how users find the service. 

When visiting our community, we collect session data about your activities in non-personally identifiable format to further develop the community and its usage. The use of website analytics is explained in the website privacy policy.

Correctness of information and disclaimer of warranty

The Community and its contents, regardless of who originates that content, are provided "as is", without warranty of any kind. WithSecure, on behalf of itself, its employees, officers and suppliers, Platform Provider and those that have contributed to data presented in the Community expressly disclaim all implied warranties of any kind. Users of the Community agree that WithSecure is not responsible for the accuracy of the content of the Community and will not be liable for any damages incurred as a result of their use of any such content.

Where the Community contains links to third party sites, you acknowledge that the content on such third party sites may be subject to change from time to time and that such third party sites are not under WithSecure's control and that WithSecure has no liability in regards to the contents of such third party sites or Your activities in such third party sites.

Indemnity and limitation of liability

CONTENT POSTED TO THE COMMUNITY IS MOSTLY PROVIDED BY THIRD PARTIES NOT AFFILIATED WITH WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER. YOU AGREE THAT WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER DOES NOT CONTROL, AND IS NOT RESPONSIBLE IN ANY WAY, FOR THIS THIRD-PARTY CONTENT. YOU SHALL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR YOUR CONDUCT AND USE OF THE COMMUNITY AND YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD WITHSECURE AND PLATFORM PROVIDER HARMLESS FROM ANY CLAIM MADE BY ANY THIRD PARTY RELATING TO OR ARISING OUT OF CONTENT SUBMITTED, POSTED, TRANSMITTED, OR MADE AVAILABLE THROUGH COMMUNITY, USE OF COMMUNITY, VIOLATION OF THE TERMS OR VIOLATION OF ANY RIGHTS OF ANOTHER. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND.

Changes to terms

We will be making changes to Community, these Terms and relevant policies (including those referred herein) from time to time. We notify about such changes when we deem that changes in terms are material enough to warrant a notification / re-approval, but will not be required to do so in case of minor changes. Changed Terms shall be available in the same location and shall be effective when posted. In case you choose not to accept the then current Terms, you should cease Your use of the Community. The Terms and policies in force at the time you used the Community shall be applicable to Your use of Community made under such Terms. The month of the copyright notice at the end of Terms will allow you to easily monitor when changes in terms have occurred.

General

WithSecure may discontinue, modify or terminate any of user accounts to Community at its sole discretion. Upon termination of Community or Your usage rights therein, any terms that would reasonably survive termination, shall continue to be in force including, but not limited to; terms concerning restrictions on use, disclaimer of warranty, limitation of liability.

The Terms are not necessarily exhaustive and additional terms relating to certain contents or functionalities available in the Community may exist.

If any of these conditions is deemed invalid, void, or for any reason unenforceable, such portion of the condition will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining condition or these Terms.

These Terms shall be governed under the laws of Finland without regard to conflict of laws rules and principles.

 

Remote support

Remote Support

By utilizing WithSecure™ Corporation remote support services, you (on behalf of yourself and / or the legal entity you represent) agree:

 • to grant remote access to your computer to WithSecure's or its affiliates' or subcontractors' support personnel for the purposes of providing remote technical support and that you are authorized to grant access to computer or other device you are establishing the remote connection.
 • that you are personally responsible for ensuring a valid backup of any data and applications has been made prior to any activities undertaken via the WithSecure remote support tool.
 • that due to nature of certain technical problems, it may not be possible to resolve your particular problem via remote support.
 • that because of complexity and variety of support cases and inevitable dependencies and reliance on third party technologies; all support is provided on "best efforts" basis and WithSecure may not be able to remedy some issues.
 • that you do not have privacy, security or password sensitive applications / web pages / email open during remote support activities.
 • that for reasons of providing good customer care we may help you with and offer solutions to i) certain product features that are undesirable to you and/or ii) issues arisen due to third party product, as part of our support services but provision of any help for solving and/or circumventing the abovementioned items is not deemed as acknowledgement that any such issues would constitute errors in our software or services.
 • if you are granted access to a copy of WithSecure software for support resolution purposes; i) in the absence of specific license terms in the said software; all use of such software copies are subject to WithSecure end user license terms in the WithSecure commercial software you have installed on your device, or ii) in the absence of such installation; the end user license terms. You agree that except for the time-limited use of software for the purpose of solving your support problem, no other rights to software are granted to you.
 • that for the purposes of providing you with support and problem resolution services, i) you may be asked to provide personally identifiable data (including emails and/or metadata thereof) to WithSecure or its affiliates or its support partners and/or ii) where necessary to resolve the support issue, data from your device that is identifiable to you may be collected and sent to WithSecure, to its affiliates and/or to its support partners for problem resolution analysis. All such data will be processed in accordance to WithSecure privacy policy.
 • that all remote services and software are provided as-is and at your own risk. You acknowledge and understand that the support engineer providing you with support services is not familiar with interconnections, settings, or special applications on your device or all purposes to which your device is used for or for which the device is connected to.
 • that any suggestion given by WithSecure, its affiliates or its support partner to resolve the issue is only indented for the support problem at hand and is not intended or offered as a generic advice for other purposes.
 • not to hold WithSecure responsible or liable for any damages, compensations, fees or costs whether direct or indirect, consequential, incidental or otherwise and whether based on contract, tort or equity which may occur (e.g. for reasons of system reboot, data loss or corruption, system failure, unauthorized access or otherwise) and that — in the absence of wilful misconduct on its part — WithSecure (on behalf of itself, its affiliates, its subcontractors and their officers and employees) disclaim any liability for any damages incurred in connection with the usage of this service to the fullest extent allowed by law. For the avoidance of doubt; WithSecure or its affiliates are not liable for any negligent or wilful actions of its subcontractors undertaking the said support activities.
 • that unless otherwise stated below, these terms shall be governed under the laws of Finland without regard to conflict of laws rules. The courts of Finland shall have the exclusive jurisdiction and venue to adjudicate any dispute arising out of these terms. In the case of licenses purchased within or on behalf of licensees residing within the United States or operating under the laws of the United States the governing law of these terms shall be the laws of the State of California without regard to conflict of laws rules and principles and without regard to the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods. In such cases, the exclusive jurisdiction and venue to adjudicate any dispute arising out of these terms shall be of the federal and state courts located in California. In respect of licenses purchased by consumers residing outside Finland or the United States, these terms may be governed by the mandatory local laws of such jurisdictions.

 

Websites

Website Terms of Use

Please note that any use and access of WithSecure™ web pages are subject to the following terms.

Disclaimer

The contents of WithSecure web pages are provided "as is" and "as available". No warranty of any kind, either express or implied, is made in relation to the availability, accuracy, reliability or content of these pages. To the extent permitted by law, WithSecure shall not be liable for any direct, indirect or consequential damages arising out of the use of or inability to use these pages.

Third-party sites

This policy only addresses our activities from our servers. Our web sites contain links to other sites that are not under our control. We are not responsible for the content, commentary or applications of third-party web sites. We are providing these links only for convenience and the inclusion of these links does not imply endorsement by us of the linked web site.

Ownership

The contents of WithSecure web pages are protected by international copyright laws. All rights are reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part, or all of the contents, including but not limited to pictures, design format, logo, audio clips, video clips and HTML coding, in any form as well as any unauthorized reproduction, total or partial, of the texts, illustrations, design format or logo by any means whatsoever without the prior written permission of WithSecure is prohibited. We protect our intellectual property rights to the full extent of the law. 'WithSecure' and W/ -logo are registered trademarks of WithSecure Corporation. WithSecure product and technology names and WithSecure logos are either trademarks or registered trademarks of WithSecure Corporation. Other product names and logos referenced herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Security and privacy

WithSecure is committed to ensuring the security of your information. To prevent unauthorized access or disclosure, maintain data accuracy, and ensure the appropriate use of information, we have put in place appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online. Information on our privacy practices can be found here.

Submissions

Any bulletin messages, suggestions, ideas, bulletin board postings or concepts that are submitted to WithSecure via our web sites shall become non-exclusive property of WithSecure. WithSecure is not responsible for the confidentiality of any information communicated to our web pages. By communicating material to the WithSecure web site, you agree that WithSecure has the right to publish the material in products or publications for any purpose, including, but not limited to, product and/or service development, advertising and promotional purposes. You agree not to take action against us in relation to material that you submit. Any bulletin messages, suggestions, ideas, bulletin board postings or concepts ("material") that are submitted to WithSecure via Community website shall become, and remain the property of WithSecure.

Amendments

These terms are not exhaustive and additional terms relating to certain contents, services or functionalities may exist. WithSecure reserves the right to modify the pages or deny access to them at any time. Amendments to this policy will be posted at this URL and will be effective when posted. Please visit us again for updates.