Terms of use

Licensvilkår

Licensvilkår

September 2022

1 Indledning

Disse licensvilkår ("vilkår") dækker alle løsningerne, softwarebaserede tjenester og webprogrammer fra WithSecure Corporation og/eller enheder, der kontrollerer, eller kontrolleres af, eller er under fælles kontrol med WithSecure Corporation (samlet "WithSecure"), licenseret eller gjort tilgængelig for dig og den organisation, som du repræsenterer (samlet "du"), herunder supportværktøjer, webportaler, firmware, hardware og tjenester, der direkte understøtter din brug deraf, relateret dokumentation samt opdateringer og opgraderinger af ovennævnte (samlet "løsning"). Hvis du har en direkte aftale med WithSecure om levering af løsningen, har vilkårene og betingelserne i nævnte aftale forrang for disse vilkår. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de forskellig sprogversioner af disse vilkår, har den engelske sprogversion forrang.

VIGTIGT – Læs omhyggeligt disse vilkår inden installation eller brug af løsningen. Ved at vælge at acceptere, eller ved at installere, kopiere eller bruge løsningen accepterer og overholder du disse vilkår på vegne af din organisation, og du accepterer, at du har læst disse vilkår, forstår dem og er juridisk bundet af dem. Hvis du ikke accepterer alle vilkårene, må du ikke installere, kopiere eller bruge løsningen.

2 Licens

Med forbehold for disse vilkår og betalingen af gældende licens- og abonnementsgebyrer giver WithSecure dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig ret til at bruge den angivne løsning i en angiven tidsperiode, som accepteret separat mellem dig og WithSecure eller dennes forhandlere eller distributører. WithSecure og dennes licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, du ikke udtrykkeligt har fået tildelt.

Efter din anmodning og WithSecures godkendelse kan WithSecure derudover tildele dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at evaluere løsningen til ikke-kommercielle formål. Du skal købe en licens til/et abonnement på løsningen for at fortsætte med at bruge løsningen kommercielt, når evalueringsperioden slutter.

Du må:

 • kun installere og bruge løsningen på så mange enheder, som du har licenseret løsningen til;
 • kun oprette kopier af løsningen til installations- og sikkerhedskopieringsformål; og
 • udvide antallet af licenser ved at købe flere licenser.

3 Licensbegrænsninger

Du har ikke lov til at:

 • tilgå, bruge, kopiere, udnytte, videregive eller distribuere løsningen, medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår;
 • demonstrere, sælge, tilbyde at sælge, distribuere eller overdrage løsningen eller en del deraf til nogen tredjepart;
 • oprette afledte værker baseret på løsningen eller en del deraf;
 • dekompilere, foretage reverse engineering, disassemblere eller på anden måde forsøge at aflede, hente eller ændre kildekoden til løsningen eller en del deraf;
 • underlicensere nogen af rettighederne, der er tildelt dig i disse vilkår;
 • bruge løsningen eller en del deraf til at implementere et produkt eller en tjeneste, så det fungerer på eller i forbindelse med løsningen til et andet formål end det, som løsningen er leveret til;
 • bruge løsningen under nogen omstændigheder til følgende formål: (i) høste eller distribuere private oplysninger, ophavsretligt beskyttet indhold eller forretningshemmeligheder, som du ikke har ret til at høste eller distribuere; (ii) distribuere indhold, der er ulovligt, æreskrænkende, pornografisk, stødende, chikanerende, truende, eller som indeholder indhold eller kode med destruktive egenskaber; (iii) tilgå eller distribuere børnepornografi eller zoofili; (iv) spamming; (v) malware, botnets, phishing, Denial-Of-Service-angreb, ulovlig hacking, uautoriseret portscanning eller uautoriseret adgang; (vi) efterligne en anden person; (vii) overtræde andre personers juridiske rettigheder; (viii) overtræde gældende love; (ix) andre invasive eller svigagtige formål, eller anvendelse, som kan påvirke driften af løsningen eller andre brugeres mulighed for at bruge løsningen; eller (x) administrere indhold, der er i strid med de tilladte indholdsretningslinjer opretholdt af tredjeparter, som du har erhvervet løsningen fra.

Du må kun tillade, at en tredjepart administrerer løsningen og/eller bruger løsningen til at udføre sikkerhedstjenester for din virksomhed, hvis denne tredjepartsbrug eller -administration udelukkende er til din fordel og på dine vegne, og du er juridisk ansvarlig og erstatningspligtig for denne tredjeparts brug af løsningen. For tredjeparter er ingen anden adgang til, brug, kopiering, videregivelse eller distribution af løsningen tilladt. Du indvilger i at bruge kommercielt rimelige anstrengelser for at sikre, at ingen uautoriserede parter har adgang til eller bruger løsningen, og du eller en tredjepart ikke hverken helt eller delvist foretager nogen uautoriseret kopiering, videregivelse eller distribution af løsningen. Du indvilger i straks at underrette WithSecure om enhver uautoriseret adgang til, brug, kopiering, videregivelse eller distribution af løsningen.

4 Immaterielle rettigheder

WithSecure og dennes licensgivere bevarer alle rettigheder og adkomst til løsningen såvel som værktøjer, der leveres af WithSecure. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i afsnit 2 ('Licens'), skal intet i disse vilkår fortolkes, som om du har fået tildelt en udtrykkelig eller underforstået licens, mulighed for licens eller anden rettighed til fortrolige oplysninger, teknologi, software eller immaterielle rettigheder i løsningerne. Du anerkender, at WithSecure frit kan bruge forslag, kommentarer eller anden feedback om løsningerne.

5 Garanti

I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV, GIVER WITHSECURE OG DENNES TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LEVERANDØRER, FORHANDLERE OG DISTRIBUTØRER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, OM LØSNINGEN. LØSNINGEN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES". WITHSECURE GARANTERER IKKE RESULTATERNES FULDSTÆNDIGHED ELLER NØJAGTIGHED, ELLER AT LØSNINGEN FINDER ALLE SIKKERHEDSSÅRBARHEDER ELLER REGISTRERER AL MALWARE ELLER ANDEN SKADELIG SOFTWARE. WITHSECURE FRASKRIVER SIG OGSÅ GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

HVOR LØSNINGEN INTERAGERER MED TJENESTER FRA TREDJEPART, OG/ELLER HVOR TREDJEPARTS INFORMATIONSSYSTEMER ELLER KOMPONENTER ANVENDES, ER GARANTIER ELLER TJENESTER FRA WITHSECURE KUN LEVERET TIL LØSNINGEN OG IKKE TIL TILHØRENDE TJENESTER ELLER KOMPONENTER. LØSNINGERNE ER IKKE GARANTERET AF DISSE TREDJEPARTER. I DET OMFANG, DATA SENDES UD AF EN TREDJEPARTS SYSTEM TIL LØSNINGEN, ER TREDJEPARTEN IKKE ANSVARLIG FOR DATAENES FORTROLIGHED, SIKKERHED ELLER INTEGRITET.

Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger eller instruktioner givet af WithSecure, dennes forhandlere, distributører, agenter eller medarbejdere udgør en garanti, og du må ikke påberåbe dig disse oplysninger eller instruktioner. Nogle jurisdiktioner tillader ikke ansvarsfraskrivelserne i dette afsnit, så de gælder muligvis ikke for dig.

6 WithSecures ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG IFØLGE NOGEN RETSTEORI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDEN ELLER UDEN FOR KONTRAKT, ER WITHSECURE, DENNES MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØRER ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER, HÆNDELIGE ELLER INDIREKTE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF INDTÆGTER ELLER FORTJENESTE, MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA, FILER ELLER ENHEDER, PROGRAMSVIGT ELLER -FEJL, NETVÆRKSFORRINGELSE ELLER ANDET KOMMERCIELT ELLER ØKONOMISK TAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF, ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE LØSNINGEN, SELV HVIS WITHSECURE ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. WITHSECURES, DENNES LICENSGIVERES, FORHANDLERES OG DISTRIBUTØRERS MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR FAKTISKE SKADER AF ENHVER ÅRSAG KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DE SAMLEDE BELØB, DU HAR BETALT FOR LØSNINGEN I EN PERIODE PÅ SEKS (6) MÅNEDER LIGE INDEN DEN HÆNDELSE, DER FORÅRSAGEDE ANSVARET.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for hændelige eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig eller gælder kun delvist for dig. WithSecure handler også på vegne af sine medarbejdere, forhandlere, distributører, licensgivere, leverandører og tilknyttede virksomheder for at fraskrive sig, udelukke og begrænse forpligtelser, garantier og ansvar som angivet i disse vilkår, men ikke i andre henseender eller til noget andet formål.

7 Dit ansvar

Du er eneansvarlig og påtager dig hele risikoen og ansvaret for din brug af løsningen og dine handlinger baseret på de resultater, der leveres af løsningen.

Uanset alt det modsatte i disse vilkår skal du forsvare og holde WithSecure, dennes datterselskaber og deres medarbejdere skadesløse for skader, erstatningsansvar, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), som WithSecure, dennes datterselskaber eller deres medarbejdere har pådraget sig i forbindelse med krav og søgsmål, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af løsningen og/eller de tjenester, du leverer til tredjeparter via din brug af løsningen.

8 Privatlivets fred og dataindsamling

Dataindsamling. Du anerkender, at WithSecure har brug for at indsamle og behandle visse data knyttet til dine enheder og/eller dit netværk, for at WithSecure kan levere løsningen til dig. Eftersom de data, der indsamles, og hvordan de bruges, varierer efter type og version af løsningen, kan der findes mere detaljerede oplysninger om behandling af personoplysninger i de relevante WithSecure-privatlivspolitikker. Disse politikker er tilgængelige via løsningens brugergrænseflade og/eller på WithSecures websted. Nedenstående sammenfatter, hvilken type data løsningen typisk indsamler og til hvilket formål.

Tekniske og sikkerhedsdata. For at WithSecure kan beskytte din enhed og/eller dit netværk, skal de fleste løsninger indsamle og behandle data om din enhed, dit netværk og din brug af løsningen. Disse data består typisk af objektsikkerhedsdata, analyseresultater, statistik, filmetadata, data om løsningsbrug og andre tilsvarende data. WithSecures styrende princip er at forsøge at begrænse WithSecures mulighed for at kæde denne type data sammen med dig personligt.

Personoplysninger. WithSecure indsamler og behandler også data på en måde, der kan identificere dig, dine medarbejdere, kunder og andre partnere personligt. Disse data består typisk af i) data, som du aktivt sender til WithSecure (for eksempel kontakt- og registreringsoplysninger, oplysninger for at løse et supportproblem) og ii) data, der automatisk indsamles af løsningen eller udløses af din brug af bestemte funktioner (for eksempel licenstildeling, enheds- og softwareoplysninger, aktivitet på brugerkonto, din enheds geografiske placering, operativsystem osv.) og iii) begrænsede datasæt fra ovenstående 'Tekniske og sikkerhedsdata' (for eksempel navnet på blokeret malware).

Overførsler, videregivelser og kravoverholdelse. WithSecure kan bruge sine tilknyttede virksomheder eller underleverandører til at foretage enhver af ovenstående databehandlingsaktiviteter. WithSecure kan videregive specifikke data til sine forhandlere eller andre partnere, som det er beskrevet i den relevante WithSecure-privatlivspolitik. Disse parter kan befinde sig i EØS eller uden for EØS. WithSecure kan også behandle og videregive data, hvor det er nødvendigt at gøre det for at forfølge legitime interesser i overensstemmelse med gældende love.

Gennemsigtighed. Hvis løsningen er designet til at blive administreret i fællesskab af dig, af WithSecure og af dennes partnere, underlagt aftale, fastlægges rollerne og ansvarsområderne for de parter, der er involveret i behandling af personoplysninger i denne struktur, i en specifik privatlivspolitik, og du indvilger i at informere dine medarbejdere om denne.

9 Fortrolighed

"Fortrolige oplysninger" betyder fortrolige oplysninger, der er videregivet af WithSecure eller dig til den anden part i forbindelse med løsningen, som den videregivende part karakteriserer som fortrolige på tidspunktet for videregivelsen enten skriftligt eller mundtligt, eller som med tanke på beskaffenheden af oplysningerne eller omstændighederne omkring deres videregivelse med rimelighed burde anses som fortrolige, med undtagelse af oplysninger, som den modtagende part kan påvise: (a) tidligere har været retmæssigt kendt af den modtagende part uden begrænsning af videregivelse; (b) er eller bliver, uden handling eller undladelse fra den modtagende parts side, generelt kendt i den relevante branche eller det offentlige domæne; (c) er videregivet til den modtagende part af en tredjepart og uden begrænsning af videregivelse; (d) er uafhængigt udviklet af den modtagende part uden adgang til de fortrolige oplysninger eller (e) skal videregives til en myndighed eller domstol som følge af en retskendelse. Hvis en af parterne er pålagt at videregive fortrolige oplysninger i henhold til loven, skal parten underrette den anden part om den påkrævede videregivelse. Hver part må kun videregive eller bruge fortrolige oplysninger, som det er nødvendigt til det formål, som de blev videregivet til, og i overensstemmelse med bestemmelserne i disse vilkår, og skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at undgå uautoriseret videregivelse eller brug af fortrolige oplysninger, som ikke er mindre stringente end de foranstaltninger, der kræves for at beskytte sine egne fortrolige oplysninger. Hvis der opdages uautoriseret videregivelse eller brug af fortrolige oplysninger, skal den modtagende part underrette den videregivende part øjeblikkeligt og bruge alle rimelige bestræbelser på at forhindre yderligere uautoriseret videregivelse eller brug deraf.

10 Ændringer

WithSecure forbedrer løbende sine tjenester. WithSecure forbeholder sig retten til at opgradere og foretage ændringer af løsningen og modificere funktioner eller funktionalitet i løsningen fra tid til anden. Sådanne ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, tilføjelse af nye funktioner eller fjernelse af eksisterende funktioner. Når en sådan opgradering eller ændring ikke er automatiseret, men leveret til dig som en frivillig mulighed, skal du bruge den nyeste version af løsningen af hensyn til optimeret sikkerhed og anvendelighed. WithSecure forbeholder sig endvidere retten til at ophøre med vedligeholdelse og support for visse versioner af løsningen (herunder versioner beregnet til at blive brugt i visse operativsystemer) i overensstemmelse med WithSecures politikker for produkters livscyklus, hvilket kan føre til, at løsningen holder op med at fungere. Det frarådes at bruge løsningen, når vedligeholdelsen er ophørt, og denne brug er udelukkende på eget ansvar. Politikkerne for produkters livscyklus og flere oplysninger om produkters livscyklus findes på WithSecures websted. Da det er sandsynligt, at løsningen vil udvikle sig i løbet af dit abonnement, kan det være nødvendigt for WithSecure at revidere disse vilkår fra tid til anden. WithSecure udgiver de reviderede vilkår på WithSecures websted og/eller et andet interaktionspunkt, hvor de tidligere har været tilgængelige. Når de reviderede vilkår er udgivet, omfatter de automatisk alle løsninger og installationer i dit abonnement (tilsidesætter ikke appbutikkers vilkår). Hvis der foreligger væsentlige ændringer af vilkårene, kan WithSecure også underrette dig på anden måde, og i dette tilfælde træder de reviderede vilkår i kraft inden for tredive (30) dage fra udmeldingen. Du accepterer de reviderede vilkår ved at fortsætte med at bruge løsningen. Hvis en del af disse vilkår er ugyldig og ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden af resten af vilkårene, som forbliver gyldige og retskraftige.

11 Generelt

11.1 Egnethed

Løsningen er underlagt specifikke begrænsninger såsom brugsformål og visse tekniske krav, herunder, men ikke begrænset til, operativsystem, lagerplads, geografisk placering og netværksforbindelse, som informeret af WithSecure eller dennes forhandler eller distributør fra tid til anden. Du anerkender og bekræfter herved, at du har kontrolleret løsningens egnethed til dine egne krav, inden du bruger løsningen.

11.2 Open source-licenser

I det omfang en komponent i løsningen gøres tilgængelig for dig under en open source-licens, er en liste over gældende open source-licenser tilgængelig i produktets brugergrænseflade, og bestemmelserne i denne licens kan udtrykkeligt tilsidesætte nogle af disse vilkår.

11.3 Yderligere vilkår

Løsningen kan indeholde webprogrammer eller webportaler. Brugen af disse websteder kan være underlagt yderligere vilkår. Du indvilger i at gennemgå disse yderligere vilkår for brug og kun bruge disse websteder i overensstemmelse hermed. Disse websteder kan også være WithSecures forhandlers eller distributørs eller andre tredjeparters. WithSecure er ikke ansvarlig for tredjeparters websteder.

11.4 Tilgængelighed

Du er informeret om og accepterer herved, at hele eller en del af løsningen midlertidigt kan være utilgængelig eller ikke fungerer på grund af reparationer, opgraderinger, vedligeholdelse eller af årsager, der ligger uden for WithSecures rimelige kontrol (force majeure). WithSecure, dennes licensgivere, forhandlere eller distributører kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne af disse afbrydelser og vil retablere tilgængeligheden og driften af løsningen så hurtigt som rimeligt muligt, afhængigt af de tekniske begrænsninger, der stødes på.

11.5 Autorisation

For at løsningen kan fungere som tiltænkt, giver du WithSecure tilladelse til på dine vegne at kopiere mistænkelige filer, der indeholder eksekverbar kode, fra din enhed eller fra din tredjeparts tjenestekonti, der er knyttet til løsningen, til WithSecures backend-systemer, så WithSecure kan analysere dem mere effektivt for ondsindet aktivitet.

11.6 Ophør

Uden skade for andre rettigheder i forbindelse med ophør eller udløb af disse vilkår eller i henhold til kontrakt eller lovgivning kan WithSecure ophæve din licens til løsningen uden varsel, hvis du misligholder nogen af disse vilkår eller bruger løsningens funktioner til andre formål end dem, der er angivet i den officielle dokumentation. Hvis WithSecure observerer, at du bruger løsningen i) i strid med disse vilkår, ii) andre gældende vilkår eller iii) dens tilsigtede formål eller iv) på en måde, der kunne bringe dens brug af en tredjepart i fare (for eksempel ved at monopolisere adgangsbåndbredden) eller for at forårsage skade på en tredjepart; forbeholder WithSecure sig retten (i) til ikke at forny din licens, (ii) til at begrænse din brug af løsningen eller en del deraf og (iii) til at ophæve licensen. Hvis aftalen mellem WithSecure og WithSecures forhandler eller distributør, der leverer løsningen til dig, ophæves, kan WithSecure eller dennes forhandler eller distributør underrette dig om tidligt ophør af din licens. Du er ikke berettiget til refusion, erstatning eller anden kompensation fra WithSecure som følge af dette ophør. Alle brugsbegrænsninger er fortsat gældende efter ophør.

I tilfælde af ophør af din licens/dit abonnement, og uanset årsagen hertil, skal du straks i) standse al brug af løsningen og ii) slette kopier af løsningen, der kan være installeret i dit eget it-miljø.

11.7 Eksportbegrænsninger

Du anerkender og accepterer, at løsningen kan være underlagt begrænsninger og kontroller pålagt af gældende love og regulativer, herunder, men ikke begrænset til, EU's og USA's eksportregulativer (samlet "eksportregler"). Du accepterer og bekræfter, at hverken løsningen eller noget direkte produkt deraf er ved at blive eller vil blive erhvervet, sendt, overført eller reeksporteret, direkte eller indirekte, til noget land, som denne eksport er forbudt til i henhold til eksportreglerne og regulativerne derunder, og det vil heller ikke blive brugt til noget formål, der er forbudt af de samme. Ved at bruge løsningen anerkender og accepterer du det ovenstående, og du tilkendegiver og erklærer, at du vil overholde eksportreglerne, når løsningen eller nogen underliggende informationsteknologi enten eksporteres eller reeksporteres eller importeres.

11.8 Lovvalg og tvistbilæggelse

Medmindre andet er anført nedenfor, er disse vilkår reguleret i henhold til lovene i Finland. Med den eneste undtagelse, at der nedlægges forbud, skal enhver tvist, kontrovers eller krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, eller overtrædelse, ophør eller validitet deraf, som ikke kan løses i mindelighed eller via mægling, endeligt afgøres ved voldgift i overensstemmelse med det finske handelskammers voldgiftsregler. Antallet af voldgiftsdommere er én. Voldgiftsstedet er Helsinki i Finland. Voldgiftssproget er engelsk.

Hvis licenserne er købt i eller på vegne af licenshavere, der befinder sig i USA eller opererer i henhold til amerikansk lovgivning, er disse vilkårs lovvalg lovene i delstaten New York. I dette tilfælde skal, med den eneste undtagelse, at der nedlægges forbud, enhver tvist, kontrovers eller krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, som ikke kan løses i mindelighed eller via mægling, endeligt afgøres af én voldgiftsdommer i overensstemmelse med JAMS-reglerne. Voldgiftsstedet er New York i USA.

12 Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse vilkår, kan du besøge supportafsnittet på https://www.withsecure.com/en/support eller kontakte din WithSecure-partner direkte.

Community forums

WithSecure™ Community

THE FOLLOWING LEGAL TERMS ("TERMS") GOVERN YOUR RIGHT TO USE AND ACCESS TO WITHSECURE COMMUNITY ("COMMUNITY") PROVIDED BY WITHSECURE CORPORATION ("WITHSECURE", "WE", "OUR") . BY REGISTERING FOR A COMMUNITY ACCOUNT AND/OR BY USING OR VISITING THE COMMUNITY YOU HAVE READ THESE TERMS, UNDERSTAND THEM AND AGREE TO BE LEGALLY BOUND BY THEM. YOU ALSO AGREE NOT TO USE COMMUNITY AGAINST THESE TERMS OR SPECIFIC INSTRUCTIONS ELSEWHERE IN THE COMMUNITY. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THESE TERMS, OR IF YOU ARE BELOW THE AGE OF TWELVE (12), YOU ARE NOT ALLOWED TO ACCESS, VISIT OR PARTICIPATE IN THE COMMUNITY.

Description and purpose

WithSecure provides these Community forums as a service to its users and customers, to help them exchange ideas, tips, information, and techniques related to overall security related issues and to our services. These forums are here for the enjoyment and benefit of all members and accessible to all who register. Like any community, they are most valuable when everyone obeys certain basic guidelines and rules for online behavior.

Posting and prohibited content

Use of the Community is at your own risk. Do not post any information, especially personal information such as addresses and phone numbers, that you do not wish to make public. Any information that you post to public boards can be obtained and used by others. You are responsible for any personal information you disclose to the Community. WithSecure or Lithium Technologies Inc. ("Platform Provider") is not responsible for third parties' use of information posted to the open community.

Users of the Community agree not to upload, post, or otherwise transmit any content that includes any of the following inappropriate content:

 • Content that is: unlawful, libelous, harmful, vulgar, obscene, derogatory, pornographic, abusive, harassing, threatening, hateful, objectionable with respect to race, religion, creed, national origin or gender;
 • Any private or personal information or content that is not your own or that you do not have rights to transmit, such as:
  - address, phone number, personal email address, social security number
  - copyrighted content, trade secrets or securities
 • Off-topic content not relevant to community purpose;
 • Spam, such as advertising, promotion or solicitation, including chain letters, class action lawsuits, charitable appeals;
 • Content or links to content that contains contaminating or destructive features that may damage someone else's computer;
 • Duplicate or excessively repeated submissions in one or more areas;
 • Content designed to evade profanity or other filters;
 • Hyperlinks to sites that violate the terms;
 • Content used to impersonate another person;
 • Content or behavior that violates any applicable laws;
 • Content or behavior that interferes with the operation of the site or with another member's ability to use the site;
 • Evading site controls such as bans, or otherwise disregarding the directions of the site moderators or administrators
 • Content that infringes copyrights or other intellectual property rights of third parties.

 

Enforcement

WithSecure may remove any information, in its sole discretion, including but not limited to personal data or data, material or content provided by any of the users, considered to violate the Terms or be inappropriate for the Community for any reason. WithSecure shall under this agreement have no obligation to monitor any of the material provided by you to WithSecure and/or to the Community, but may do so at its discretion. WithSecure also retains the right to immediately revoke any and all of Your access rights in case Your breach of any of these Terms or suspected misuse of the Community.

To report violations, please contact the WithSecure community moderator and include the message board name and the link of the post in question: community-support@withsecure.com

Feedback and ideas

Any bulletin messages, suggestions, ideas, bulletin board postings or concepts ("material") that are submitted to WithSecure via Community website shall become, and remain the property of WithSecure. Furthermore, WithSecure is not responsible for the confidentiality of any material communicated to Community. By communicating material to the Community, you agree that WithSecure has the right to use and publish the material in products or publications for any purpose, including, but not limited to, product and/or service development, advertising and promotional purposes. You agree not to take action against us in relation to material that you submit.

Privacy

User data

We collect your personal data only when registering to the community service. The data includes typically your name and email address. You can enter more information to the system but this is not mandatory.  Registration is required when you wish to post to the community and is used for operating the community, in particular maintaining the messaging structure. 

Legal grounds

We process your data so that we can provide you with the community services and continuously improve on the content and usability of the service. Our legal ground for this is “contract performance” so we can manage the community.

It is necessary for us to have the data requested for us to be able to create your individual account to WithSecure Community. The identification of data is needed to highlight active contributors to WithSecure community.

Recipients

The data is not disclosed to external entities beyond the 3rd party platform provider and WithSecure Polish and Malaysian subsidiaries, which both process data only on WithSecure Corporation’s instructions.

Retention

We store your community account data based on your consent for 12 months since you last logged in to the system after which your community account is deleted. Users with a valid WithSecure service subscription are excluded from the deletion. During this time, you have full control on your own community data we have on you. You can edit and delete your community data via accessing your WithSecure Community account. 

More information on your rights to your data is available in the WithSecure privacy statement

Analytics

We want to make this service even better. To do that, we need to know - for example - which articles/posts are viewed the most and found most useful and how users find the service. 

When visiting our community, we collect session data about your activities in non-personally identifiable format to further develop the community and its usage. The use of website analytics is explained in the website privacy policy.

Correctness of information and disclaimer of warranty

The Community and its contents, regardless of who originates that content, are provided "as is", without warranty of any kind. WithSecure, on behalf of itself, its employees, officers and suppliers, Platform Provider and those that have contributed to data presented in the Community expressly disclaim all implied warranties of any kind. Users of the Community agree that WithSecure is not responsible for the accuracy of the content of the Community and will not be liable for any damages incurred as a result of their use of any such content.

Where the Community contains links to third party sites, you acknowledge that the content on such third party sites may be subject to change from time to time and that such third party sites are not under WithSecure's control and that WithSecure has no liability in regards to the contents of such third party sites or Your activities in such third party sites.

Indemnity and limitation of liability

CONTENT POSTED TO THE COMMUNITY IS MOSTLY PROVIDED BY THIRD PARTIES NOT AFFILIATED WITH WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER. YOU AGREE THAT WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER DOES NOT CONTROL, AND IS NOT RESPONSIBLE IN ANY WAY, FOR THIS THIRD-PARTY CONTENT. YOU SHALL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR YOUR CONDUCT AND USE OF THE COMMUNITY AND YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD WITHSECURE AND PLATFORM PROVIDER HARMLESS FROM ANY CLAIM MADE BY ANY THIRD PARTY RELATING TO OR ARISING OUT OF CONTENT SUBMITTED, POSTED, TRANSMITTED, OR MADE AVAILABLE THROUGH COMMUNITY, USE OF COMMUNITY, VIOLATION OF THE TERMS OR VIOLATION OF ANY RIGHTS OF ANOTHER. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND.

Changes to terms

We will be making changes to Community, these Terms and relevant policies (including those referred herein) from time to time. We notify about such changes when we deem that changes in terms are material enough to warrant a notification / re-approval, but will not be required to do so in case of minor changes. Changed Terms shall be available in the same location and shall be effective when posted. In case you choose not to accept the then current Terms, you should cease Your use of the Community. The Terms and policies in force at the time you used the Community shall be applicable to Your use of Community made under such Terms. The month of the copyright notice at the end of Terms will allow you to easily monitor when changes in terms have occurred.

General

WithSecure may discontinue, modify or terminate any of user accounts to Community at its sole discretion. Upon termination of Community or Your usage rights therein, any terms that would reasonably survive termination, shall continue to be in force including, but not limited to; terms concerning restrictions on use, disclaimer of warranty, limitation of liability.

The Terms are not necessarily exhaustive and additional terms relating to certain contents or functionalities available in the Community may exist.

If any of these conditions is deemed invalid, void, or for any reason unenforceable, such portion of the condition will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining condition or these Terms.

These Terms shall be governed under the laws of Finland without regard to conflict of laws rules and principles.

 

Remote support

Remote Support

By utilizing WithSecure™ Corporation remote support services, you (on behalf of yourself and / or the legal entity you represent) agree:

 • to grant remote access to your computer to WithSecure's or its affiliates' or subcontractors' support personnel for the purposes of providing remote technical support and that you are authorized to grant access to computer or other device you are establishing the remote connection.
 • that you are personally responsible for ensuring a valid backup of any data and applications has been made prior to any activities undertaken via the WithSecure remote support tool.
 • that due to nature of certain technical problems, it may not be possible to resolve your particular problem via remote support.
 • that because of complexity and variety of support cases and inevitable dependencies and reliance on third party technologies; all support is provided on "best efforts" basis and WithSecure may not be able to remedy some issues.
 • that you do not have privacy, security or password sensitive applications / web pages / email open during remote support activities.
 • that for reasons of providing good customer care we may help you with and offer solutions to i) certain product features that are undesirable to you and/or ii) issues arisen due to third party product, as part of our support services but provision of any help for solving and/or circumventing the abovementioned items is not deemed as acknowledgement that any such issues would constitute errors in our software or services.
 • if you are granted access to a copy of WithSecure software for support resolution purposes; i) in the absence of specific license terms in the said software; all use of such software copies are subject to WithSecure end user license terms in the WithSecure commercial software you have installed on your device, or ii) in the absence of such installation; the end user license terms. You agree that except for the time-limited use of software for the purpose of solving your support problem, no other rights to software are granted to you.
 • that for the purposes of providing you with support and problem resolution services, i) you may be asked to provide personally identifiable data (including emails and/or metadata thereof) to WithSecure or its affiliates or its support partners and/or ii) where necessary to resolve the support issue, data from your device that is identifiable to you may be collected and sent to WithSecure, to its affiliates and/or to its support partners for problem resolution analysis. All such data will be processed in accordance to WithSecure privacy policy.
 • that all remote services and software are provided as-is and at your own risk. You acknowledge and understand that the support engineer providing you with support services is not familiar with interconnections, settings, or special applications on your device or all purposes to which your device is used for or for which the device is connected to.
 • that any suggestion given by WithSecure, its affiliates or its support partner to resolve the issue is only indented for the support problem at hand and is not intended or offered as a generic advice for other purposes.
 • not to hold WithSecure responsible or liable for any damages, compensations, fees or costs whether direct or indirect, consequential, incidental or otherwise and whether based on contract, tort or equity which may occur (e.g. for reasons of system reboot, data loss or corruption, system failure, unauthorized access or otherwise) and that — in the absence of wilful misconduct on its part — WithSecure (on behalf of itself, its affiliates, its subcontractors and their officers and employees) disclaim any liability for any damages incurred in connection with the usage of this service to the fullest extent allowed by law. For the avoidance of doubt; WithSecure or its affiliates are not liable for any negligent or wilful actions of its subcontractors undertaking the said support activities.
 • that unless otherwise stated below, these terms shall be governed under the laws of Finland without regard to conflict of laws rules. The courts of Finland shall have the exclusive jurisdiction and venue to adjudicate any dispute arising out of these terms. In the case of licenses purchased within or on behalf of licensees residing within the United States or operating under the laws of the United States the governing law of these terms shall be the laws of the State of California without regard to conflict of laws rules and principles and without regard to the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods. In such cases, the exclusive jurisdiction and venue to adjudicate any dispute arising out of these terms shall be of the federal and state courts located in California. In respect of licenses purchased by consumers residing outside Finland or the United States, these terms may be governed by the mandatory local laws of such jurisdictions.

 

Websites

Website Terms of Use

Please note that any use and access of WithSecure™ web pages are subject to the following terms.

Disclaimer

The contents of WithSecure web pages are provided "as is" and "as available". No warranty of any kind, either express or implied, is made in relation to the availability, accuracy, reliability or content of these pages. To the extent permitted by law, WithSecure shall not be liable for any direct, indirect or consequential damages arising out of the use of or inability to use these pages.

Third-party sites

This policy only addresses our activities from our servers. Our web sites contain links to other sites that are not under our control. We are not responsible for the content, commentary or applications of third-party web sites. We are providing these links only for convenience and the inclusion of these links does not imply endorsement by us of the linked web site.

Ownership

The contents of WithSecure web pages are protected by international copyright laws. All rights are reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part, or all of the contents, including but not limited to pictures, design format, logo, audio clips, video clips and HTML coding, in any form as well as any unauthorized reproduction, total or partial, of the texts, illustrations, design format or logo by any means whatsoever without the prior written permission of WithSecure is prohibited. We protect our intellectual property rights to the full extent of the law. 'WithSecure' and W/ -logo are registered trademarks of WithSecure Corporation. WithSecure product and technology names and WithSecure logos are either trademarks or registered trademarks of WithSecure Corporation. Other product names and logos referenced herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Security and privacy

WithSecure is committed to ensuring the security of your information. To prevent unauthorized access or disclosure, maintain data accuracy, and ensure the appropriate use of information, we have put in place appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online. Information on our privacy practices can be found here.

Submissions

Any bulletin messages, suggestions, ideas, bulletin board postings or concepts that are submitted to WithSecure via our web sites shall become non-exclusive property of WithSecure. WithSecure is not responsible for the confidentiality of any information communicated to our web pages. By communicating material to the WithSecure web site, you agree that WithSecure has the right to publish the material in products or publications for any purpose, including, but not limited to, product and/or service development, advertising and promotional purposes. You agree not to take action against us in relation to material that you submit. Any bulletin messages, suggestions, ideas, bulletin board postings or concepts ("material") that are submitted to WithSecure via Community website shall become, and remain the property of WithSecure.

Amendments

These terms are not exhaustive and additional terms relating to certain contents, services or functionalities may exist. WithSecure reserves the right to modify the pages or deny access to them at any time. Amendments to this policy will be posted at this URL and will be effective when posted. Please visit us again for updates.