Användarvillkor

Licensvillkor

Licensvillkor

Dessa Villkor gäller för alla WithSecure™-program och programvarubaserade tjänster och webbapplikationer som licensieras eller tillgängliggörs av dig, bland annat supportverktyg, webbportaler, fast programvara, maskinvara och tjänster som direkt stödjer din användning därav, tillhörande dokumentation samt alla uppdateringar och uppgraderingar för någon av ovanstående (gemensamt ”Programvaran”). Dessa Villkor gäller även för program som tillgängliggörs för dig enligt en köpt licens eller relaterade avtal där man refererar till dessa Villkor.

VIKTIGT – LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR (”VILLKOREN”) NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER WITHSECURE™:S PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN ELLER DEN PROGRAMVARUBASERADE TJÄNSTEN GODKÄNNER DU (SOM INDIVID ELLER ORGANISATION) ATT DU HAR LÄST VILLKOREN, ATT DU FÖRSTÅR DEM OCH ATT DE ÄR JURIDISKT BINDANDE FÖR DIG. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR SKA DU INTE INSTALLERA, ANVÄNDA ELLER KOPIERA PROGRAMVARAN.

Du medger och godkänner att specifika begränsningar gäller för Programvaran, till exempel syftet med användningen och vissa tekniska krav, bland annat operativsystem, lagringsutrymme, geografisk plats och nätverksanslutningar. Programvaran kanske inte är tillgänglig och/eller tillåten i ditt bosättningsland.

PROGRAMVARULICENS

I enlighet med betalningen av tillämpliga avgifter och dessa Villkor tilldelas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-tilldelningsbar, återkallelig begränsad rätt att använda Programvaran enligt beskrivningen i dessa Villkor under den tidsperiod som du och WithSecure™ eller dess distributörer separat har kommit överens.

Du får:

A) installera och använda programvaran enbart på så många enheter (normalt handhållna enheter, persondatorer, servrar eller annan maskinvara, gemensamt benämnda ”Enhet”) som anges i programvaran, i WithSecure™:s licenscertifikat, på tillämplig faktura, på produktförpackningar eller i avtal där dessa Villkor refererats till. Om Programvaran delas på ett nätverk eller om Programvaran används för att filtrera trafik på servrar, vid brandväggar eller vid gateways, måste du ha en licens antingen för skanningskapacitet eller för det totala antalet användare som tillhandahålls tjänster av Programvaran. I dessa fall får du installera programvaran på så många enheter som behövs (gäller inte för F‑Secure SENSE),

B) skapa kopior av programvaran enbart i installations- och säkerhetskopieringssyfte samt

C) utöka antalet licenser genom att köpa fler licenser.

LICENSBEGRÄNSNINGAR

Du får inte:

A) installera och använda programvaran i strid med dessa Villkor, WithSecure™:s licenscertifikat eller annan tillhörande dokumentation,

B) distribuera kopior av programvaran till tredje part, elektroniskt överföra programvaran till en dator som tillhör tredje part eller låta tredje part kopiera programvaran, förutom och i den utsträckning där sådan verksamhet uttryckligen anges i tillhörande dokumentation,

C) modifiera, anpassa, översätta, hyra ut, leasa, återförsälja, distribuera eller skapa härledda arbeten som bygger på Programvaran och/eller tillhörande filer (bland annat till databaser, nyheter, beskrivningar och allt annat innehåll) eller delar därav;

D) dekompilera, bakåtkompilera, disassemblera eller på annat sätt reducera Programvaran och/eller tillhörande filer (bland annat databaser, nyheter, beskrivningar och kommunikation mellan program) till en form som kan förstås av människor (utom i den begränsade omfattning som är tillåten enligt tvingande upphovsrättslagstiftning) eftersom Programvaran innehåller eller kan innehålla affärshemligheter som tillhör WithSecure™ och dess licensgivare;

E) använda dokumentationen i något annat syfte än att underlätta användningen av Programvaran,

F) utlämna auktoriseringskoder för licensen som tillhandahållits för att installera eller använda programmet till en tredje part, förutom en licens med rättigheter för flera användare som kräver att du utlämnar dem till dessa andra användare;

G) använda Programvaran eller någon del därav till att implementera en produkt eller tjänst så att den körs på eller samkörs med Programvaran i något annat syfte än det som Programvaran tillhandahålls för;

H) ändra radioparametrar för maskinvara efter certifieringen på din plats;

I) i de fall då Programvaran innehåller en komponent med en automatisk uppdateringsagent, använda den komponenten till att publicera, distribuera och/eller anskaffa programvara eller innehåll (i) som inte specifikt är relaterat till produkter och/eller tjänster från WithSecure™ och (ii) som inte är säkerhetsrelaterat (eller uppdateringar av sådan programvara eller sådant innehåll);

J) under några omständigheter använda Programvaran i följande syften: (i) Inhämta eller distribuera privat information, upphovsrättsskyddat innehåll eller affärshemligheter som du inte har rätt att inhämta eller distribuera; (ii) Distribuera innehåll som är olagligt, ärekränkande, pornografiskt, kränkande, trakasserande, hotfullt eller som innehåller innehåll eller kod med skadliga funktioner; (iii) Öppna eller distribuera barnpornografi eller andra grymheter; (iv) Skicka skräppost; (v) Skadlig kod, botnät, nätfiske, DoS-attacker (denial-of-service), olaglig hackning, obehörig portskanning eller obehörig åtkomst, (vi) Utge sig för att vara någon annan; (vii) Kränka en annan persons lagstadgade rättigheter; (viii) Bryta mot gällande lagar, bland annat export- och återvinningslagar i din jurisdiktion för de specifika produkterna; (ix) Andra inkräktande eller bedrägliga syften eller användningar som kan störa driften av Programvaran eller andra användares förmåga att använda Programvaran; (x) Hantera innehåll som strider mot riktlinjer för tillåtet innehåll som anges av tredje parter från vilka du har köpt Programvaran.

Kontakta WithSecure™ direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

YTTERLIGARE LICENSVILLKOR FÖR BETA-, GRATIS- OCH UTVÄRDERINGSVERSIONER AV PROGRAMVARAN

Dessa restriktioner gäller utöver det ovan nämnda när du använder, laddar ner eller installerar en prov-, beta- eller gratisversion av Programvaran eller om du tilldelas en licens av WithSecure™ eller dess distributörer att användas uttryckligen i utvärderingssyfte. I sådana fall kan Programvaran komma att förändras och kan innehålla utökade annonseringsfunktioner. Du medger att följande gäller eftersom rätten att använda Programvaran är gratis; (i) WithSecure™ har inga skyldigheter att tillhandahålla support eller underhåll för Programvaran, och (ii) WithSecure™ kan när som helst avsluta din licens till Programvaran eller tillgängligheten därav, eller avsluta eller förändra någon av funktionerna i den, eller begränsa eller konvertera kostnadsfria funktioner till betalfunktioner. Endast en licens på bestämd tid tilldelas i syfte att utvärdera Programvaran eller använda Programvaran som ett kompletterande eller ärendespecifikt verktyg, och enbart under den angivna provperioden. Efter den bestämda tiden måste du antingen köpa Programvarulicensen från WithSecure™ eller dess distributörer, eller kassera och sluta använda programvaran.

När SENSE-programvaran används under en gratis prenumeration gäller inte villkoren i detta Avsnitt.

ÖPPEN KÄLLKOD-LICENSER

Du medger att vissa komponenter i programvaran kan täckas av licenser för öppen programvara (”OSS-licenser”). Vissa av dessa OSS-licenser kräver att distributören tillgängliggör programvaran i källkodsformat (”Komponenter med öppen källkod”). Rätten att använda Komponenter med öppen källkod tilldelas dig direkt av respektive rättighetsägare enligt respektive tillämplig licenstext. När så krävs enligt villkoren i OSS-licenser finns dessa OSS-licenser för respektive Komponent med öppen källkod i installationskatalogen för Programvaran eller på någon annan plats som anges i Programvaran.

VILLKOR SOM GÄLLER SPECIFIKT FÖR CLOUD PROTECTION FOR SALESFORCE

Cloud Protection for Salesforce är en Programvara som tillhandahålls av WithSecure™, inte salesforce.com, och täcks därför inte av någon garanti från salesforce.com. Du och andra användare på ditt företag kan eventuellt använda Cloud Protection for Salesforce för att komma åt dina eller företagets data i systemet för salesforce.com. Användningen av Cloud Protection for Salesforce kan dock även leda till att dessa data överförs ut från systemet för salesforce.com. I den utsträckning data överförs ut från systemet för salesforce.com ansvarar inte salesforce.com för sekretess, säkerhet eller integritet för sådana data.

ÄGANDERÄTT

Rättsanspråk, äganderättigheter och immateriella rättigheter i Programvaran stannar kvar hos WithSecure™ och/eller dess licensgivare. WithSecure™ och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig.

BEGRÄNSAD GARANTI OCH FRISKRIVNINGAR

Garantifriskrivning för Programvara. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGRA SLAG UTÖVER DET SOM ANGES HÄRI. WITHSECURE™, DESS LICENSGIVARE OCH DISTRIBUTÖRER GARANTERAR INTE PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE DOKUMENTATION VAD AVSER KORREKTHET, RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT. WITHSECURE™, DESS LICENSGIVARE OCH DISTRIBUTÖRER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, BLAND ANNAT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, TILLGÄNGLIGHET, PRESTANDA, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. DU TAR HELA RISKEN VAD AVSER RESULTAT OCH PRESTANDA FÖR PROGRAMVARAN OCH TILLHÖRANDE DOKUMENTATION.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte att uttryckta eller underförstådda garantier begränsas eller utesluts, så det ovan nämnda undantaget kanske inte gäller dig och du kan ha andra rättigheter, beroende på din jurisdiktion.

Konsumentgaranti i USA för maskinvara

I USA tillhandahåller WithSecure™ en frivillig begränsad ettårsgaranti (1) för maskinvara (”Garanti”). Garantin innehåller rättigheter som kan skilja sig från de rättigheter du har enligt konsumentlagar, bland annat sådana som är kopplade till icke avtalsenliga varor. Därför gäller Garantin utöver, och inte istället för, rättigheter som gäller enligt konsumentlagar i USA.

Garantin börjar att gälla från datumet för det ursprungliga köpet av maskinvara från WithSecure™ eller en återförsäljare som auktoriserats av WithSecure™. Om det uppstår ett fel under garantiperioden ska WithSecure™, efter eget beslut och i den utsträckning som krävs enligt lag, göra följande (a) reparera maskinvaran utan extra kostnad med nya delar eller delar som motsvarar nya i fråga om tillförlitlighet och prestanda, (b) ersätta produkten med en fungerande likvärdig produkt som är ny eller motsvarar en ny i fråga om tillförlitlighet och prestanda, eller (c) återbetala det ursprungliga inköpspriset. Denna Garanti gäller inte för skador som uppkommit av olyckor, felaktig användning eller andra orsaker som man kan fastställa inte beror på fel i fråga om material och utförande, bland annat när maskinvaran har använts eller underhållits på ett sätt som inte stämmer överens med användardokumentation och Villkor. Om man tar bort, vanställer och/eller ändrar det ursprungliga serienumret från fabriken eller ändrar eller reparerar maskinvaran utan godkännande av WithSecure™ blir Garantin ogiltig.

Alla garantier, omständigheter och andra villkor som inte beskrivs i denna garantihandling omfattas inte av Garantin, förutom de rättigheter som du tillhandahålls enligt lagar i din jurisdiktion. WithSecure™ varken garanterar, representerar eller lovar att de kommer att kunna reparera eller ersätta maskinvaran enligt denna Garanti utan att riskera eller förlora information och/eller uppgifter som lagrats i maskinvaran. Under inga omständigheter är WithSecure™ ansvarsskyldiga för följande händelser: (a) förluster som inte beror på att WithSecure™ bryter mot denna Garanti, (b) förluster eller skador som, vid det tillfälle då maskinvaran inhandlades, inte rimligen var en förutsebar konsekvens av WithSecure™:s överträdelse av denna Garanti, eller (c) förluster med koppling till affärer, vinstförluster, uppgiftsförluster eller missade möjligheter. Bestämmelserna i denna Garanti gäller inte vid (1) dödsfall eller personskada, (2) bedrägeri eller grov vårdslöshet, (3) bedräglig beskrivning, eller (4) annan ansvarsskyldighet som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

Vissa stater och länder kanske inte tillåter begränsningar i fråga om Garantins varaktighet, eller exkluderingar eller begränsningar i fråga om oavsiktliga eller efterföljande skador. Därför kanske ovan nämnda begränsningar eller exkluderingar inte gäller för dig. Observera att denna Garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och att du kan ha andra rättigheter beroende på i vilket land eller i vilken stat du är. Om du vill ha en fullständig förståelse av dina rättigheter kan du konsultera lagarna i din stat, kommun eller ditt land. Om du vill göra ett garantianspråk ska du kontakta WithSecure™:s kundvård enligt beskrivning nedan. Var beredd på att tillhandahålla inköpsbevis för alla garantianspråk.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Ansvarsbegränsning för vissa kategorier av skador. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH INTE ENLIGT NÅGON RÄTTSTRADITION, BLAND ANNAT SKADESTÅNDSRÄTT OCH AVTAL, ÄR WITHSECURE™, DESS ANSTÄLLDA, DESS LICENSGIVARE, DESS DISTRIBUTÖRER ELLER DESS LEVERANTÖRER SKADESTÅNDSSKYLDIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, BLAND ANNAT FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER VINST, FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA, FEL PÅ FILER, PROGRAM ELLER ENHET ELLER ANNAN KOMMERSIELL ELLER EKONOMISK FÖRLUST SOM UPPSTÅR AV ANVÄNDNING AV ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE DOKUMENTATION, ÄVEN OM WITHSECURE™ HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR UPPSTÅR.

Begränsning av det sammanlagda ansvaret. WITHSECURE™:S, DESS LICENSGIVARES ELLER DISTRIBUTÖRERS MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR TILL DIG FÖR FAKTISKA SKADOR OAVSETT ORSAK SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALADE FÖR PROGRAMVARAN. I DET FALL SKADA UPPSTÅR PÅ GRUND AV ETT FEL PÅ PROGRAMVARAN SOM LEDER TILL FÖRLUST, FÖRVANSKNING, OBEHÖRIGT AVSLÖJANDE ELLER LÅNGVARIG OTILLGÄNGLIGHET AV INNEHÅLLET SKA ANSVARET UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR DIN LICENS TILL PROGRAMVARAN UNDER DE SEX MÅNADERNA FÖRE ETT SÅDANT FEL.

Oeftergivliga konsumenträttigheter, villkorens förmånstagare. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa eller friskriva sig från ansvaret för oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar och friskrivningar kanske inte gäller dig eller kanske bara delvis gäller dig. Inget i dessa Villkor är avsett att inverka menligt på lagstadgade rättigheter för parter som är konsumenter. WithSecure™ agerar även å sina anställdas, distributörers, licensgivares, leverantörers och partners vägnar för att friskriva sig från, utesluta och begränsa skyldigheter, garantier och ansvar på det sätt som anges i dessa Villkor, men i inga andra avseenden och i inget annat syfte.

Ansvarsbegränsning enligt tysk och österrikisk lag. För licenser som köpts av konsumenter som bor i Tyskland eller Österrike ska följande ansvarsbegränsningar gälla i stället för avsnitt 1 och 2 ovan: Angående anspråk för skador, anspråk på kompensation för utgifter och andra skadeståndsanspråk, oavsett om de härrör från avtal, skadeståndsgrundande handling, brott mot lagstadgad skyldighet eller annat under denna licens, gäller följande: WithSecure™, dess licensgivare, dess distributörer och dess leverantörer är ansvariga utan begränsning för i) skador som åsamkats avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet, ii) anspråk enligt den tyska/österrikiska lagstiftningen om produktansvar och iii) dödsfall, kroppsskada och skador på hälsa. Vid fall av enkel oaktsamhet gäller följande: WithSecure™, dess licensgivare, dess distributörer och dess leverantörer är ansvariga endast i den utsträckning de har brutit mot en viktig avtalad skyldighet. Detta ansvar begränsas till enligt avtalet typisk och förutsägbar skada i händelse av materiella eller ekonomiska skador.

Skadelöshet. Du ska försvara och hålla skadeslösa WithSecure™, dess licensgivare, distributörer och leverantörer (gemensamt ”Skadeslösa”) mot (i) alla kostnader, avgifter, anspråk, skadestånd och/eller processer som vidtagits mot någon av de Skadeslösa, bland annat avgifter för juridisk rådgivning och konsultation, som uppstår från olagligt beteende och/eller kränkningar av tredje parts rättigheter och/eller (ii) alla avgifter till extern juridisk rådgivning som uppstår därav och/eller (ii) alla skador som du kan åsamka på grund av din användning av Programvaran.

SEKRETESS OCH DATAINSAMLING

Datainsamling. Du förstår att WithSecure™ behöver samla in och bearbeta vissa data som är kopplade till dina enheter och/eller nätverk för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Vilka data som samlas in och hur de används varierar beroende på vilken typ och version av Programvaran det gäller, mer detaljerad information om bearbetning av persondata finns i relevant sekretesspolicy från WithSecure™. Dessa policyer är tillgängliga via Programvarans användargränssnitt och/eller WithSecure™:s webbplats. Följande sammanfattar vilka typer av data som Programvaran vanligtvis samlar in och i vilket syfte.

Tekniska och säkerhetsrelaterade data. För att WithSecure™ ska kunna skydda din enhet och ditt digitala liv måste den största delen av vår Programvara samla in och bearbeta data från din enhet och din användning av Programvaran. Dessa data består vanligtvis av objektsäkerhetsdata, analysresultat, statistik, filmetadata, användningsstatistik för Programvaran och andra liknande data. Vår designprincip är att försöka begränsa vår möjlighet att koppla den här typen av data till dig personligen.

Personliga data. WithSecure™ samlar även in och bearbetar data på ett sätt som kan kopplas till dig. Dessa data består vanligtvis av följande: i) data som du aktivt skickar till oss (till exempel kontakt- och registreringsinformation, information för att lösa ett supportärende) och ii) data som samlas in automatiskt av Programvaran eller triggas av att du använder vissa funktioner (till exempel information om licensallokering, enhet, programvara, användarkontoaktivitet, geografisk plats för din enhet, operativsystem osv.) samt iii) begränsade datauppsättningar från ovan nämnda Tekniska och säkerhetsmässiga data (till exempel namnet på skadlig kod som blockerats).

Överföring, utlämnande och efterlevnad. WithSecure™ kan använda sina partner eller underleverantörer för någon av ovan nämnda databearbetningsaktiviteter. WithSecure™ kan utlämna specifika data till sina distributörer eller operatörspartner i de fall som beskrivs i tillämplig sekretesspolicy från WithSecure™. Dessa parter kan finnas inom eller utanför EEA. WithSecure™ kan även bearbeta och utlämna data om det är nödvändigt för att tillgodose legitima intressen i enlighet med gällande lagar.

Transparens och företagskunder. WithSecure™:s Protection Service for Business är designat att administreras gemensamt av dig (som vår företagskund), av WithSecure™ och av våra partner. Avtal, roller och ansvar för de parter som är inblandade i bearbetning av personliga data i denna sammansättning fastställs i en specifik sekretesspolicy och du samtycker till att informera din personal om denna.

GODKÄNNANDEN FRÅN DIG TILL WITHSECURE™

För att Programvaran ska fungera som avsett låter du WithSecure™ kopiera, å dina vägnar, misstänkta filer som innehåller körbar kod från din Enhet eller från dina konton från tredje part som är länkade till Programvaran till WithSecure™:s backend-system, så att WithSecure™ mer effektivt kan analysera dem beträffande skadlig aktivitet.

FEEDBACK

För alla direkta feedbackinlägg, idéer och förbättringsförslag som du lämnar till WithSecure™ (gemensamt ”Feedback”) ger du WithSecure™ en världsomfattande, icke-exklusiv överförbar, underlicensierbar, kostnadsfri rättighet att använda sådan Feedback i alla våra produkter och affärer så länge som juridiskt skydd gäller enligt tillämpliga upphovsrättigheter eller branschmässiga immateriella rättigheter, bestämmelser och internationella avtal och konventioner.

ALLMÄNT

Ändringar. WithSecure™ förbättrar ständigt sina tjänster. WithSecure™ förbehåller sig rätten att ändra funktioner i Programvaran. WithSecure™ gör sådana ändringar, till exempel för att ge dig bättre produkter och tjänster, i syfte att anpassa Programvaran efter förändringar på marknaden eller i regleringar, och för att ta eventuella efterföljande tekniska begränsningar i beaktande. Därför förbehåller sig WithSecure™ rätten att uppgradera och göra ändringar i Programvaran från tid till annan. Sådana ändringar kan bland annat vara nya funktioner eller att ta bort befintliga funktioner. Där en sådan uppgradering eller ändring inte sker automatiskt utan är något som du kan välja ska du välja den senaste versionen av Programvaran för bästa skydd och användbarhet. WithSecure™ förbehåller sig vidare rätten att avbryta underhåll och support för vissa versioner av Programvaran (inklusive versioner som är designade att användas i vissa operativsystem), vilket kan leda till att Programvaran inte längre kan användas. Det är inte rekommenderat att använda Programvara för vilken underhåll har avbrutits, och sådan användning är helt och hållet ditt ansvar. Mer information om produktlivcyklar finns på WithSecure™:s webbplats. Eftersom Programvaran troligtvis kommer att utvecklas under din prenumeration kan WithSecure™ behöva revidera dessa Villkor i anslutning till uppdateringar, och de reviderade Villkoren gäller för motsvarande versioner av Programvaran efter att du har godkänt dem. Det går inte att använda Programvaran med uppdateringar om inte de uppdaterade Villkoren godkänns. När du godkänner en ny version av Villkoren när du installerar tjänsten i en ny enhet eller uppdaterar versionen i en befintlig Enhet täcker den nya versionen automatiskt alla Enheter och installationer av din prenumeration (åsidosätter inte villkor för app-butiken).

Om någon del av dessa Villkor bedöms vara ogiltig eller icke verkställbar ska det inte påverka giltigheten för resterande Villkor som fortfarande gäller och kan verkställas.

Kostnad för dataöverföring. Du medger att användningen av Programvaran kan leda till extra dataöverföringskostnader. Sådana extra kostnader kan variera beroende på typ av Enhet/anslutning/operatörsnät och det är du, inte WithSecure™, som ansvarar för sådana kostnader.

Ytterligare villkor. Programvaran kan innehålla webbprogram, webbportaler eller programvara från tredje part (”Webbplatser”). Användningen av sådana webbplatser kan vara föremål för ytterligare villkor. Du samtycker till att kontrollera sådana webbplatser beträffande ytterligare användningsvillkor och att endast använda sådana Webbplatser i enlighet därmed. Sådana Webbplatser kan även tillhöra WithSecure™:s distributör eller övriga tredje parter. WithSecure™ har inget som helst ansvar beträffande sådana Webbplatser.

Tillgänglighet. Du informeras och godkänner härmed att hela eller delar av Programvaran tillfälligtvis kan vara otillgänglig/ej i funktion på grund av reparationer, uppgraderingar, underhåll eller händelser utanför WithSecure™:s kontroll (force majeure). WithSecure™, dess licensgivare och dess distributörer ska inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana avbrott och ska återställa Programvarans tillgänglighet/funktion så snart som rimligen är möjligt, beroende på vilka tekniska hinder som har uppstått.

Avslut. Utan att det påverkar andra rättigheter gällande avslut eller förfallotid som stipuleras i dessa Villkor eller enligt avtal eller lag kan WithSecure™ avsluta din licens för Programvaran omedelbart utan att meddela dig om du överträder något av dessa Villkor eller använder Programvarans funktioner för andra syften än de som anges i den officiella dokumentationen. Vad gäller F‑Secure SENSE kan avslut betyda avslut av de säkerhetstjänster som tillhandahålls till dig enligt respektive prenumeration. Vid avslut av säkerhetstjänsterna för F‑Secure SENSE kan du, oavsett avslutet, fortsätta att använda F‑Secure SENSE-programmet utan säkerhetstjänsterna. Dessa Villkor överlever därför avslut och fortsätter att gälla för F‑Secure SENSE-programmet och maskinvara utan säkerhetstjänster.

Om WithSecure™ observerar att du använder Programvaran i) i strid mot dessa Villkor, ii) i strid mot andra gällande villkor, ii) i strid mot dess avsedda syfte, eller iv) på ett sätt som skulle kunna äventyra dess användning av en tredje part (till exempel genom att monopolisera åtkomstbandbredden) eller åsamka skada för en tredje part förbehåller WithSecure™ sig rätten (i) att inte förnya din licens, (ii) att begränsa din användning av Programvaran eller delar därav och (iii) att avsluta licensen. I händelse av att avtalet mellan WithSecure™ och WithSecure™:s distributör som tillhandahåller Programvaran till dig avslutas kan WithSecure™ eller distributören meddela dig om för tidigt avslut av licensen. Du har inte rätt till återbetalning, skadeersättning eller annan kompensation från WithSecure™ som ett resultat av sådant avslut. Alla begränsningar gällande användning överlever avslut.

Exportrestriktioner. Du medger och godkänner att Programvaran kan vara föremål för restriktioner och kontroller som åläggs genom nationella lagar och bestämmelser, bland annat EU:s exportförordningar eller USA:s Export Administration Act (gemensamt ”Exportregler”). Du godkänner och intygar att varken Programvaran eller någon direkt produkt därav blir eller kommer att bli förvärvad, skickad, överförd eller återexporterad, direkt eller indirekt, till något land där sådan export är förbjuden enligt exportreglerna och bestämmelserna enligt dessa eller användas i något syfte som är förbjudet av dessa. Genom att använda Programvaran medger och godkänner du det ovannämnda och du framhåller och garanterar att du kommer att följa exportreglerna vid export eller återexport eller import av Programvaran eller annan underliggande informationsteknik. Dessutom framhåller och garanterar du att du inte är medborgare i ett land som omfattas av USA:s handelsförbud eller en part som listas på USA:s Table of Denial Orders eller Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals.

Statliga licensrättigheter i USA. Om licensen införskaffas för USA, dess myndigheter och/eller organ (”Den amerikanska staten”), eller å dess vägnar, godkänner du att Programvaran och dokumentationen är “kommersiell programvara” (commercial computer software) respektive ”dokumentation för kommersiell programvara” (commercial computer software documentation) enligt definitionerna av termerna i reglerna för federala upphandlingar (Federal Acquisition Regulations, FAR) för upphandlingar av civila myndigheter (48 C.F.R. 2.101) och amerikanska försvarsdepartementets regler för upphandlingar (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) för upphandlingar av enheter tillhörande amerikanska försvarsdepartementet (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) och (5)). I enlighet med 48 C.F.R. 12.212 i FAR och 48 C.F.R. 227.7202 i DFARS, samt andra tillämpliga förordningar, är all användning, modifiering, reproduktion, utgivning, allt utförande, all visning, allt avslöjande och all distribution av programvaran och dokumentationen av eller för den amerikanska staten reglerad enbart av dessa villkor och förbjuden utom i den utsträckning som det uttryckligen tillåts enligSt dessa Villkor.

Högriskaktiviteter. Programvaran är inte feltolerant om det inte uttryckligen anges i produktdokumentationen och den är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning eller vidareförsäljning som kontrollutrustning i farlig miljö med krav på felfri funktion, t.ex. kärnkraftsanläggningar, navigations- eller kommunikationssystem för flygplan, flygledning, livsuppehållande system eller vapensystem, i vilka programvaran om den inte fungerar direkt kan orsaka dödsfall, personskada eller allvarlig fysisk skada eller miljöskada (”Riskfylld verksamhet”). WithSecure™ och dess leverantörer frånsäger sig uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för riskfylld verksamhet.

Tillämplig lag och tvistlösning. Såvida inget annat anges nedan styrs dessa Villkor av lagarna i Finland utan hänsyn till lagvalsregler, regler och principer och utan hänsyn till Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor. Domstolarna i Finland har exklusiv behörighet att döma alla tvister som uppstår ur dessa Villkor.

I fråga om licenser som köpts i USA eller för licenstagare som bor i USA eller verkar enligt lagarna i USA ska de tillämpliga lagarna för dessa Villkor vara de som gäller i delstaten New York utan hänsyn till lagvalsregler, regler och principer och utan hänsyn till Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor. I dessa fall ska federala och delstatliga domstolar i NewYork ha exklusiv behörighet att döma tvister som uppstår ur dessa Villkor.

I fråga om licenser som köpts av konsumenter som bor utanför Finland eller USA ska dessa Villkor styras av tvingande lokala lagar i dessa jurisdiktioner. Där WithSecure™ eventuellt väljer att inte insistera på att göra sina rättigheter gällande i enlighet med dessa Villkor ska detta inte tolkas som en avsägelse av WithSecure™:s rätt att hävda desamma i framtiden.

Om du är en konsument som bor i EU och en tvist gällande dessa Villkor inte kan lösas av dig och WithSecure™ eller WithSecure™:s respektive distributör i vänskapliga förhandlingar kan du vända dig till det lokala tvistlösningsorganet för konsumenttvister i landet. En fullständig lista över behöriga tvistlösningsorgan i din jurisdiktion finns här: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Alternativt kan du använda den plattform för tvistlösning på nätet som finns här: http://ec.europa.eu/odr för att lösa en konsumenttvist.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor om dessa villkor kan du besöka supportavsnittet på WithSecure.com/support. Kontakta din tjänsteleverantör direkt om du har kundsupportrelaterade problem.

 

Community forums

WithSecure™ Community

THE FOLLOWING LEGAL TERMS ("TERMS") GOVERN YOUR RIGHT TO USE AND ACCESS TO WITHSECURE COMMUNITY ("COMMUNITY") PROVIDED BY WITHSECURE CORPORATION ("WITHSECURE", "WE", "OUR") . BY REGISTERING FOR A COMMUNITY ACCOUNT AND/OR BY USING OR VISITING THE COMMUNITY YOU HAVE READ THESE TERMS, UNDERSTAND THEM AND AGREE TO BE LEGALLY BOUND BY THEM. YOU ALSO AGREE NOT TO USE COMMUNITY AGAINST THESE TERMS OR SPECIFIC INSTRUCTIONS ELSEWHERE IN THE COMMUNITY. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THESE TERMS, OR IF YOU ARE BELOW THE AGE OF TWELVE (12), YOU ARE NOT ALLOWED TO ACCESS, VISIT OR PARTICIPATE IN THE COMMUNITY.

Description and purpose

WithSecure provides these Community forums as a service to its users and customers, to help them exchange ideas, tips, information, and techniques related to overall security related issues and to our services. These forums are here for the enjoyment and benefit of all members and accessible to all who register. Like any community, they are most valuable when everyone obeys certain basic guidelines and rules for online behavior.

Posting and prohibited content

Use of the Community is at your own risk. Do not post any information, especially personal information such as addresses and phone numbers, that you do not wish to make public. Any information that you post to public boards can be obtained and used by others. You are responsible for any personal information you disclose to the Community. WithSecure or Lithium Technologies Inc. ("Platform Provider") is not responsible for third parties' use of information posted to the open community.

Users of the Community agree not to upload, post, or otherwise transmit any content that includes any of the following inappropriate content:

 • Content that is: unlawful, libelous, harmful, vulgar, obscene, derogatory, pornographic, abusive, harassing, threatening, hateful, objectionable with respect to race, religion, creed, national origin or gender;
 • Any private or personal information or content that is not your own or that you do not have rights to transmit, such as:
  - address, phone number, personal email address, social security number
  - copyrighted content, trade secrets or securities
 • Off-topic content not relevant to community purpose;
 • Spam, such as advertising, promotion or solicitation, including chain letters, class action lawsuits, charitable appeals;
 • Content or links to content that contains contaminating or destructive features that may damage someone else's computer;
 • Duplicate or excessively repeated submissions in one or more areas;
 • Content designed to evade profanity or other filters;
 • Hyperlinks to sites that violate the terms;
 • Content used to impersonate another person;
 • Content or behavior that violates any applicable laws;
 • Content or behavior that interferes with the operation of the site or with another member's ability to use the site;
 • Evading site controls such as bans, or otherwise disregarding the directions of the site moderators or administrators
 • Content that infringes copyrights or other intellectual property rights of third parties.

 

Enforcement

WithSecure may remove any information, in its sole discretion, including but not limited to personal data or data, material or content provided by any of the users, considered to violate the Terms or be inappropriate for the Community for any reason. WithSecure shall under this agreement have no obligation to monitor any of the material provided by you to WithSecure and/or to the Community, but may do so at its discretion. WithSecure also retains the right to immediately revoke any and all of Your access rights in case Your breach of any of these Terms or suspected misuse of the Community.

To report violations, please contact the WithSecure community moderator and include the message board name and the link of the post in question: community-support@withsecure.com

Feedback and ideas

Any bulletin messages, suggestions, ideas, bulletin board postings or concepts ("material") that are submitted to WithSecure via Community website shall become, and remain the property of WithSecure. Furthermore, WithSecure is not responsible for the confidentiality of any material communicated to Community. By communicating material to the Community, you agree that WithSecure has the right to use and publish the material in products or publications for any purpose, including, but not limited to, product and/or service development, advertising and promotional purposes. You agree not to take action against us in relation to material that you submit.

Privacy

User data

We collect your personal data only when registering to the community service. The data includes typically your name and email address. You can enter more information to the system but this is not mandatory.  Registration is required when you wish to post to the community and is used for operating the community, in particular maintaining the messaging structure. 

Legal grounds

We process your data so that we can provide you with the community services and continuously improve on the content and usability of the service. Our legal ground for this is “contract performance” so we can manage the community.

It is necessary for us to have the data requested for us to be able to create your individual account to WithSecure Community. The identification of data is needed to highlight active contributors to WithSecure community.

Recipients

The data is not disclosed to external entities beyond the 3rd party platform provider and WithSecure Polish and Malaysian subsidiaries, which both process data only on WithSecure Corporation’s instructions.

Retention

We store your community account data based on your consent for 12 months since you last logged in to the system after which your community account is deleted. Users with a valid WithSecure service subscription are excluded from the deletion. During this time, you have full control on your own community data we have on you. You can edit and delete your community data via accessing your WithSecure Community account. 

More information on your rights to your data is available in the WithSecure privacy statement

Analytics

We want to make this service even better. To do that, we need to know - for example - which articles/posts are viewed the most and found most useful and how users find the service. 

When visiting our community, we collect session data about your activities in non-personally identifiable format to further develop the community and its usage. The use of website analytics is explained in the website privacy policy.

Correctness of information and disclaimer of warranty

The Community and its contents, regardless of who originates that content, are provided "as is", without warranty of any kind. WithSecure, on behalf of itself, its employees, officers and suppliers, Platform Provider and those that have contributed to data presented in the Community expressly disclaim all implied warranties of any kind. Users of the Community agree that WithSecure is not responsible for the accuracy of the content of the Community and will not be liable for any damages incurred as a result of their use of any such content.

Where the Community contains links to third party sites, you acknowledge that the content on such third party sites may be subject to change from time to time and that such third party sites are not under WithSecure's control and that WithSecure has no liability in regards to the contents of such third party sites or Your activities in such third party sites.

Indemnity and limitation of liability

CONTENT POSTED TO THE COMMUNITY IS MOSTLY PROVIDED BY THIRD PARTIES NOT AFFILIATED WITH WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER. YOU AGREE THAT WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER DOES NOT CONTROL, AND IS NOT RESPONSIBLE IN ANY WAY, FOR THIS THIRD-PARTY CONTENT. YOU SHALL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR YOUR CONDUCT AND USE OF THE COMMUNITY AND YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD WITHSECURE AND PLATFORM PROVIDER HARMLESS FROM ANY CLAIM MADE BY ANY THIRD PARTY RELATING TO OR ARISING OUT OF CONTENT SUBMITTED, POSTED, TRANSMITTED, OR MADE AVAILABLE THROUGH COMMUNITY, USE OF COMMUNITY, VIOLATION OF THE TERMS OR VIOLATION OF ANY RIGHTS OF ANOTHER. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL WITHSECURE OR PLATFORM PROVIDER BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND.

Changes to terms

We will be making changes to Community, these Terms and relevant policies (including those referred herein) from time to time. We notify about such changes when we deem that changes in terms are material enough to warrant a notification / re-approval, but will not be required to do so in case of minor changes. Changed Terms shall be available in the same location and shall be effective when posted. In case you choose not to accept the then current Terms, you should cease Your use of the Community. The Terms and policies in force at the time you used the Community shall be applicable to Your use of Community made under such Terms. The month of the copyright notice at the end of Terms will allow you to easily monitor when changes in terms have occurred.

General

WithSecure may discontinue, modify or terminate any of user accounts to Community at its sole discretion. Upon termination of Community or Your usage rights therein, any terms that would reasonably survive termination, shall continue to be in force including, but not limited to; terms concerning restrictions on use, disclaimer of warranty, limitation of liability.

The Terms are not necessarily exhaustive and additional terms relating to certain contents or functionalities available in the Community may exist.

If any of these conditions is deemed invalid, void, or for any reason unenforceable, such portion of the condition will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining condition or these Terms.

These Terms shall be governed under the laws of Finland without regard to conflict of laws rules and principles.

 

Remote support

Remote Support

By utilizing WithSecure™ Corporation remote support services, you (on behalf of yourself and / or the legal entity you represent) agree:

 • to grant remote access to your computer to WithSecure's or its affiliates' or subcontractors' support personnel for the purposes of providing remote technical support and that you are authorized to grant access to computer or other device you are establishing the remote connection.
 • that you are personally responsible for ensuring a valid backup of any data and applications has been made prior to any activities undertaken via the WithSecure remote support tool.
 • that due to nature of certain technical problems, it may not be possible to resolve your particular problem via remote support.
 • that because of complexity and variety of support cases and inevitable dependencies and reliance on third party technologies; all support is provided on "best efforts" basis and WithSecure may not be able to remedy some issues.
 • that you do not have privacy, security or password sensitive applications / web pages / email open during remote support activities.
 • that for reasons of providing good customer care we may help you with and offer solutions to i) certain product features that are undesirable to you and/or ii) issues arisen due to third party product, as part of our support services but provision of any help for solving and/or circumventing the abovementioned items is not deemed as acknowledgement that any such issues would constitute errors in our software or services.
 • if you are granted access to a copy of WithSecure software for support resolution purposes; i) in the absence of specific license terms in the said software; all use of such software copies are subject to WithSecure end user license terms in the WithSecure commercial software you have installed on your device, or ii) in the absence of such installation; the end user license terms. You agree that except for the time-limited use of software for the purpose of solving your support problem, no other rights to software are granted to you.
 • that for the purposes of providing you with support and problem resolution services, i) you may be asked to provide personally identifiable data (including emails and/or metadata thereof) to WithSecure or its affiliates or its support partners and/or ii) where necessary to resolve the support issue, data from your device that is identifiable to you may be collected and sent to WithSecure, to its affiliates and/or to its support partners for problem resolution analysis. All such data will be processed in accordance to WithSecure privacy policy.
 • that all remote services and software are provided as-is and at your own risk. You acknowledge and understand that the support engineer providing you with support services is not familiar with interconnections, settings, or special applications on your device or all purposes to which your device is used for or for which the device is connected to.
 • that any suggestion given by WithSecure, its affiliates or its support partner to resolve the issue is only indented for the support problem at hand and is not intended or offered as a generic advice for other purposes.
 • not to hold WithSecure responsible or liable for any damages, compensations, fees or costs whether direct or indirect, consequential, incidental or otherwise and whether based on contract, tort or equity which may occur (e.g. for reasons of system reboot, data loss or corruption, system failure, unauthorized access or otherwise) and that — in the absence of wilful misconduct on its part — WithSecure (on behalf of itself, its affiliates, its subcontractors and their officers and employees) disclaim any liability for any damages incurred in connection with the usage of this service to the fullest extent allowed by law. For the avoidance of doubt; WithSecure or its affiliates are not liable for any negligent or wilful actions of its subcontractors undertaking the said support activities.
 • that unless otherwise stated below, these terms shall be governed under the laws of Finland without regard to conflict of laws rules. The courts of Finland shall have the exclusive jurisdiction and venue to adjudicate any dispute arising out of these terms. In the case of licenses purchased within or on behalf of licensees residing within the United States or operating under the laws of the United States the governing law of these terms shall be the laws of the State of California without regard to conflict of laws rules and principles and without regard to the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods. In such cases, the exclusive jurisdiction and venue to adjudicate any dispute arising out of these terms shall be of the federal and state courts located in California. In respect of licenses purchased by consumers residing outside Finland or the United States, these terms may be governed by the mandatory local laws of such jurisdictions.

 

Webbplatser

Tjänstevillkor för webbplatser

Observera att all användning av och åtkomst till WithSecure™:s webbplats måste följa följande villkor.

Ansvars­friskrivning

Innehållet på WithSecure™:s webbsidor tillhandahålls i befintligt skick och beroende på aktuell tillgänglighet. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas med avseende på tillgänglighet, överensstämmelse, tillförlitlighet eller innehåll på de här sidorna. I den utsträckning som lagen medger, frånsäger sig WithSecure™ ansvar för eventuella skadeståndskrav för direkta skador, indirekta skador eller följdskador som uppkommer genom användandet av eller oförmågan att använda de här sidorna.

Tredjeparts­webbplatser

Denna policy omfattar endast våra aktiviteter på våra servrar. Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi tar inget ansvar för innehåll, kommentarer eller programvara på tredjepartswebbplatser. Vi tillhandahåller de här länkarna endast som en tjänst och förekomsten av dem ska inte uppfattas som att vi går i god för de länkade webbplatserna.

Ägande

Innehållet på WithSecure™:s webbplats skyddas av internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av, eller av allt innehåll, inklusive men inte begränsat till bilder, designformat, logotyp, ljudklipp, videoklipp och HTML-kod, i någon form, samt all icke-auktoriserad reproduktion, fullständig eller delvis, av texter, illustrationer, designformat eller logotyp på något sätt överhuvudtaget utan en i förväg skriftlig tillåtelse från WithSecure™, är förbjuden. Vi skyddar vår immaterialrätt i lagens fulla utsträckning. "WithSecure™" och F-logotypen är registrerade varumärken för WithSecure™ Corporation. WithSecure™:s produkt- och tekniknamn och WithSecure™-logotyper är antingen varumärken eller registrerade varumärken för WithSecure™ Corporation. Andra produktnamn och logotyper som refereras häri är varumärken eller registrerade varumärken för sina respektive företag.

Säkerhet och privatliv

WithSecure™ värnar om säkerheten för din information. För att förhindra obehörig åtkomst eller obehörigt avslöjande, bibehålla korrekta data och säkerställa att information används korrekt, har vi tillämpat adekvata fysiska, elektroniska och ledningsmässiga rutiner för att skydda den information som vi samlar in online. Information om våra sekretessprinciper finns här.

Inskickat material

Alla bulletinmeddelanden, förslag, idéer, anslagna inlägg eller koncept som skickas till WithSecure™ via den här webbplatsen kommer att bli WithSecure™:s icke-exklusiva egendom. Vidare tar WithSecure™ inget ansvar avseende sekretessen för den information som skickas till vår webbplats. Genom att skicka material till WithSecure™:s webbplats samtycker du till att WithSecure™ har rätt att publicera materialet i produkter eller publikationer oavsett syfte, inklusive, men inte begränsat till, produkt- och/eller tjänsteutveckling och annonserings- och marknadsföringssyften. Du samtycker till att inte vidta åtgärder mot oss rörande det material som du skickar in. Alla bulletinmeddelanden, förslag, idéer, anslagna inlägg eller koncept ("material") som skickas till WithSecure™ via den här webbplatsen kommer att bli och fortsätta vara WithSecure™:s egendom.

Tillägg

Dessa villkor är inte uttömmande och det kan finnas ytterligare villkor för visst innehåll, vissa tjänster eller vissa funktioner. WithSecure™ förbehåller sig rätten att när som helst ändra sidorna eller neka åtkomst till dem. Tillägg till denna policy publiceras på den här URL-adressen och träder i kraft från det att de har publicerats. Besök oss igen om du vill se de senaste uppdateringarna.